LRF-koncernens verksamhet innefattar utöver intresse- och företagarorganisationen, som bedrivs både lokalt, regionalt och nationellt, även affärsverksamhet och egen finansförvaltning.

Koncernen redovisar ett resultat före skatt på 1 140 Mkr (215 Mkr) för år 2021. Rörelseresultatet uppgick till -259 Mkr (-332 Mkr) och finansnettot 1 400 (547) miljoner kronor.

Positiv utveckling inom affärsverksamheten

Affärsverksamheten redovisar ett resultat på 28 Mkr (-26 Mkr) och innefattar fem helägda dotterbolag.

Fyra av bolagen uppvisar positiva resultat där LRF Samköp åter gör ett starkt resultat på 27 (22) Mkr. Detta speglar en ökad användning av LRF Samköps olika inköpsavtal. Sånga Säby uppvisar ett resultat på -23 (-81) Mkr efter att anläggningen öppnades i slutet på året efter omfattande renoveringar under pandemiperioden.

Marknadsvärdet på finansiella innehav steg

Under 2020 har LRFs finansiella placeringar avkastat 21,4 (9,5) procent och 10,7 (7,8) procent per rullande 10 år. Tillväxten i den finansiella portföljen har varit rekordstor som en konsekvens av omfattande centrala stimulanser av världens ekonomier. Avkastningen är den största som LRF haft vilket ger mycket goda förutsättningar för en fortsatt stabil och oberoende verksamhet i oroliga tider.

Dessa placeringar utgör en viktig grundplåt och väsentlig del i LRFs finansiering som över tid kommer att variera kraftigt mellan enskilda år.

– Jag är naturligtvis nöjd med att vi lyckats vända den tidigare negativa utvecklingen i affärsverksamheten. Det har varit ett strategiskt viktigt arbete för oss. LRFs höga resultat i övrigt beror på en mycket volatil och under föregående år ovanligt stark finansmarknad. Vi kan konstatera att sedan årsskiftet har värdet på våra tillgångar sjunkit kraftigt, till följd av en mycket skakig inledning på året på finansmarknaderna. Men tack vare LRFs starka finansiella ställning kan vi ändå känna oss trygga med att vi kommer kunna fortsätta driva väsentliga frågor för våra medlemmar med oförminskad kraft även ett mer ostadigt finansiellt år som detta, säger Anna-Karin Hatt, Vd och koncernchef på LRF.

Medlemsintäkterna var stabila och uppgick till 217 Mkr (217 Mkr) där ett visst tapp i medlemsantal uppvägs av ökad medlemsavgift.