Sverige är det enda land som hittills satt upp ett konsumtionsmål för klimat, varför?
– Idag har vi bara mål för Sveriges territoriella utsläpp – alltså utsläpp som sker inom Sveriges gränser. Det är också de utsläppen vi följer upp och rapporterar till EU. Det tar inte hänsyn till om utsläppen flyttar någon annanstans, till exempel internationell transport. Samtidigt är vi ett handlande land som både importerar och exporterar mycket. Konsumtionsmål är ett komplement till territoriella mål, då de tar hänsyn till all svensk konsumtion, även klimatpåverkan för varor och tjänster vi importerar till exempel.

Hur ställer sig LRF till det?
– LRF har länge efterfrågat konsumtionsmål för klimat. Det är positivt att politikerna nu har nått en överenskommelse.

Du har suttit med i miljömålsberedningens expertgrupp, har du känt att vi har kunnat påverka i vår riktning?
– Det är svårt att säga. Målen är satta på en väldigt övergripande nivå och har inte resulterat i så många konkreta förslag till åtgärder/styrmedel.

– Jag upplever att mycket fokus har legat på transporter, inklusive sjöfart och flyg, och hade gärna sett mer diskussioner om jordbruk och livsmedel och specifika workshops eller utbyten inom det området. Så blev det inte. Men det är ett svårt och stort område som skulle hanteras på kort tid. Nu är det upp till politiken ta ansvar för nästa steg.

Kommer medlemmarna att märka detta? I så fall hur och när?
– Jag hoppas att det gör varorna och tjänsterna från Sveriges gröna näring mer efterfrågade. Det finns en stor potential i och med att våra svenska livsmedel redan idag är så pass klimateffektiva i jämförelse med många importerade livsmedel. Eftersom konsumtionsmålen även omfattar export ökar också möjligheten att få erkännande för den klimatnytta våra produkter gör när vi exporterar dem. Då förslaget också innefattar att det offentliga ska gå före kommer det förhoppningsvis också märkas genom mer svenskt i offentlig upphandling.

Förslaget ska nu gå vidare i den politiska processen. Troligen blir nästa steg först efter valet i höst.