Paketet är det andra som presenteras under detta år. Det första som var på cirka en miljard kom 10 dagar före Rysslands invasion av Ukraina. Sedan dess har kostnaderna fortsatt att rusa på insatsvarorna foder, gödsel, diesel och el. Det som vid årsskiftet var en ökad kostnadsmassa för lantbruket på drygt fem miljarder på årsbasis har nu ökat till över nio miljarder.

Det som görs nu påverkar nästa år

Att regeringen, tillsammans med Centerpartiet, nu lägger fram nya stödåtgärder för att stötta de svenska lantbrukarna och därmed den inhemska matproduktionen och försörjningsfrågan ser LRF som nödvändigt och välkommet.

– Situationen för lantbruket är extremt pressad och det utgör ett hot mot den svenska livsmedelstryggheten på sikt. Det är viktigt att bära med sig de långa ledtiderna för jordbruket. Det vi gör och inte gör nu kommer att påverka tillgången till svensk mat under nästa år, säger Palle Borgström.

Globalt ansvar

Läget är framför allt svårt för animaliebönderna runt om i landet. De kraftigt ökande foderpriserna leder till att många tvingas dra ned på verksamheter och många tvekar att fortsätta med djuruppfödningen.

– Vi har haft nära dialog med landsbygdsministern och LRF välkomnar att regeringen agerar på detta nödläge. Det gemensamma förslaget som regeringen och Centerpartiet presenterar kommer göra nytta hos lantbrukarna och bidra till att hålla uppe livsmedelsproduktionen, förutsatt att EUs statsstödsregler inte sätter stopp för att pengarna kommer ut på gårdarna. Det är viktigt att pengarna betalas ut skyndsamt, säger Palle Borgström och avslutar:

– Höjer man blicken har Sverige även ett globalt ansvar att producera så mycket mat som vi kan. Vi har jordarna och förutsättningarna som gör att vår livsmedelsproduktion är världsunikt hållbar.

Fakta om de statliga stödåtgärderna under 2022
Detta stödpaket är uppdelat på:

  • 1 590 mkr i utökat stöd till animaliesektorn
  • Cirka 400 mkr i retroaktiv dieselskatteåterbetalning
  • 50 miljoner i utökat nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

Sedan tidigare har regeringen beslutat om:

  • 800 mkr i skattenedsättning för diesel i jord-, skogs- och vattenbruk
  • 300 mkr i riktat stöd till växthusföretag samt gris- och fjäderfäsektorerna
  • Trädor får användas för bete, skörd eller odling utan att det påverkar jordbrukarnas förgröningsstöd.