Med stöd av 36 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket, medger miljö- och hälsoskyddsnämnden undantag från 23b § samma föreskrift
avseende kravet på nedmyllning vid spridning av gödsel på vinderosionskänslig jord.

Se beslut i pdf till höger.