- Vi hade fyra motioner med till stämman, varav tre handlade om vilt. Två av dem hade riksförbundsstyrelsen gått oss till mötes på redan i sitt yttrande. Motionen om kadaverhantering ansågs i yttrandet vara besvarad, men att styrelsen ändå skulle jobba med frågan. Jag yrkade att stämman skulle rösta genom vår motion, men tyvärr så förlorade vi den omröstningen om än med ganska jämna siffror.

- Motionen om lärlingsperiod avslogs i yttrandet och det blev även stämmans beslut. Möjligheten att bibehålla attraktionskraften och samtidigt införa en lärlingsperiod ansågs av styrelsen var svårt. Efter att ha diskuterat frågan tog jag beslutet att inte göra något tilläggsyrkande i motionen, utan att lösningen på problemet kan finnas även i andra åtgärder.

- Med både motgång och framgång är jag ändå överväldigande positiv till utfallet av våra motioner och övriga regioners motioner från stämman. Många motioner handlade om vilt och kan vi förändra villkoren för jakt och vilt enligt de av stämman tagna besluten så finns också en möjlighet att vi kommer märka skillnad på gårdarna i områden med högt vilttryck.

Stämmoboken med motionerna

Motionerna och riksförbundsstyrelsens yttranden inför stämman finns att läsa här

Vad är en digifysisk stämma?

LRFs riksförbundsstyrelse fattade under våren beslutet att dela upp årets riksförbundsstämma i två delar, med förhoppning om att kunna möjliggöra fysisk närvaro under den andra delen – motionsbehandlingen. Det blev till slut en blandning av ett digitalt och ett fysiskt möte - ett "digifysiskt" möte. De åtta olika samlingsplatserna knöts samman till en stor gemensam stämma med hjälp av ljud och bild.