En som vet mer om hur man praktiskt verkställer åtgärder mot bland annat övergödning är Jenny Jochnick, LEVA-samordnare för Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund. LEVA står för lokalt engagemang för vatten. LEVA har som utgångspunkter att förbättra vattenkvaliteten och samtidigt säkra livsmedelsstrategin med en ökad, hållbar livsmedelsproduktion.

Jenny, hur tycker du man ska tänka runt åtgärder i Vattendirektivet? Vart börjar man?

- Det är viktigt att göra åtgärder på rätt plats, de behöver vara väl genomtänkta. En anlagd våtmark till exempel, kan bidra med mer växtnäringsläckage om den är felaktigt anlagd. Det är heller inte säkert att alla åtgärder passar på en fastighet. Ta en funderare på vilka förutsättningar som finns på just din mark.

Vad är din roll som LEVA-samordnare?

- Jag fungerar som ett kostnadsfritt ”bollplank” för markägare och lantbrukare när det gäller att diskutera förutsättningar, samt att hitta bra lösningar på växtnäringsläckageproblematik på fastigheten. Ofta är det åtgärder som även gynnar livsmedelsproduktionen vilket motiverar insatserna ytterligare.

- Juridiken runt vatten kan vara komplicerad och svårtolkad, och ibland landar vi i projekt som är mer kostnadskrävande och kräver större ingrepp. Då fungerar jag som en länk mellan markägare och myndigheter. Jag hjälper till med bland annat anmäla om vattenverksamhet, ansöka om tillstånds-och dispens, samt hitta medfinansiering för projekten.

Kan man få ekonomisk hjälp med åtgärder?

- I Sverige har vi ett stort utbud av ersättningar och stöd jämfört med många andra länder. Vi har till exempel de vanliga jordbrukarstöden, miljöinvesteringsstöd samt LOVA- och LONA-stöd.

Vad jobbar du med just nu?

- En lantbrukare utanför Malmköping hade problem med att lerpartiklar spolades ut och därmed fosforläckage. Där byggdes därför en fosfordamm på 0,5 ha som färdigställdes hösten 2020. Fosfordammen har utrustats med tre stentrösklar, med uppgift att bromsa upp vattnets hastighet och få fosforpartiklar att hinna sedimentera.

Under hösten 2020 har vi också renoverat ett vattendrag utanför Nyköping. Diket var från början mycket skadat på grund av vilttramp och bristande underhåll, och kanterna började rasa. Dikesslänterna har nu 1:2-lutning och sås in med gräsfröer för att stabilisera ytorna. Den sammanlagda avfasade sträckan blev 3 200 m lång, och vi anlade också viltöverfarter för att minska vilttrycket i själva diket. Ett mycket lyckat projekt!