Enligt livsmedelsstrategin för region Södermanland ska arealen och produktionen av råvaror öka. Målet är att arealen och produktionen ska vara högre 2023 än 2018. LRF anser att Eskilstuna går emot den strategin. Kommunen inte bara bygger på den mark de själva äger – de köper även in jord- och skogsbruksmark för att kunna exploatera i framtiden.

Tidigare möten om exploatering av åkermark

Martina Schagerlund, ledamot i regionstyrelsen i Södermanland, som försöker påverka kommunens exploatering av åkermark hade bjudit in till mötet den 23 juni för att föra fram LRFs syn på aktuella frågor som kommunen arbetar med samt skapa dialog och diskussion kring dessa. Upprinnelsen till mötet var att LRF deltagit i möten på kommunen som handlar om exploatering av ett stort område utanför Eskilstuna med mycket fin åkermark.

- Det fanns ingen hänsyn alls till livsmedelsstrategin eller de gröna näringarna i projektet. Vi har påtalat detta ganska skarpt och efterfrågat ett eget möte med dialog kring kommunens planer och exploatering. Det fick vi till nu! berättar Martina Schagerlund.

Fältvandring

Mötet var på Närsjö gård strax utanför Eskilstuna hos kommungruppsledamot Oscar Wulff.

Från LRF deltog Martina Schagerlund, Oscar Wulff, Olle Sollenberg från kommungruppen i Eskilstuna, regionchef Erik Erjeby och Magnus Bäck, sakkunnig infrastruktur, markexploatering och skog. Från Eskilstuna kommun deltog kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (s), näringslivsdirektör Niklas Edmark, kommunstrateg mark Karin Israelsson, måltidschef Björn Eriksson och näringslivsutvecklare Denis Orescovic.  

- Vi träffades på gårdsplanen hos Oscar Wulff. Där bjöd LRF på smörgås, kaffe och tårta. Vi ville visa hur åkermark har olika värde. Vi gjorde som en liten fältvandring där vi visade en mycket bra åkermark; det vill säga bra arrondering, bra dränering, jordart med mera och en mindre bra åkermark; dålig arrondering, svårdränerad med mera. Vi gjorde detta för att visa skillnaden och att vi inte ska förstöra den bästa och mest högavkastande åkermarken. Det är viktigt att vi arbetar för en ekonomisk hållbarhet för jordbruket. Det gör att vi kan utveckla och göra goda miljöinsatser, säger Martina Schagerlund.

Jordgubbstårta som visade andel åkermark i Sverige

Den tårta LRF bjöd på var en jordgubbstårta där det i förväg hade skurits ut en tårtbit. Tårtan skulle illustrrera Sverige och tårtbiten, som motsvarade uppskattningsvis sju procent av tårtan, så stor andel av landet som består av åkermark.  

- Vi tog med tårtan och gjorde detta för att visa hur viktigt det är att vi som land, som har förutsättningar att producera livsmedel, fortsätter med det, säger Martina Schagerlund.

- Vi fick mycket bra reaktioner från kommunen. Vi diskuterade livsmedelsstrategin och fick dem att förstå att det inte bara handlar om att köpa in ”rätt” mat till skola och omsorg. Det handlar om att ge förutsättningar för en livsmedelsproduktion i kommunen också. Jag tycker att mötet gick bra. Målet var att få till en öppning och en struktur för fortsatt dialog och samarbete. Det lyckades vi med. Nu känner vi varandra bättre och vi kommer att få vara delaktiga, fortsätter hon.

Nytt möte i höst

Ett nytt möte kommer att bokas in under hösten och Martina Schagerlund kommer att vara med på löpande möten med näringslivsenheten.

- Den gröna näringen har inte funnits med i kommunens arbete. Våra intressen har inte tagits tillvara. Det var vi ganska överens om när vi träffades hos Oscar. De förväntar sig att vi tar mer plats också framöver, säger hon.