- Riksförbundsstyrelsen känns bra för tillfället och så blev det en förstärkning genom att Mikaela Johnsson från vår styrelse fick en plats i riksförbundsstyrelsen. Christian Horn kom också med i riksvalberedningen som också är positivt, säger Håkan Lundgren, ordförande i LRF Sydost.

Som sammanfattning kan man säga, det finns en positiv känsla där jag hoppas att alla inom organisationen kan jobba mot samma mål. För ett hållbart jord- och skogsbruk i världsklass, fortsätter Håkan.

De fem vildsvinsmotionerna som ledde till ett uttalande från riks:

Yttrande 44 Vildsvin (Sydost 3)
Stämman beslutade:

 • att motionens första yrkande anses besvarat med vad riksförbundsstyrelsen anfört,

 • att avslå motionens andra yrkande om att staten ska ersätta skador av vildsvin,

 • att bifalla motionens tredje yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt bedriva opinionsarbete om samhällets kostnader för vilttrafikolyckor,

 • att med bifall till intentionerna i motionens fjärde yrkande uppdra åt riksförbunds-styrelsen att fortsatt följa upp, påpeka brister i genomförandet och föreslå nya deluppdrag inom Svenska Jägareförbundets så kallade allmänna uppdrag samt

 • att bifalla motionens sjätte yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt informera och bedriva opinionsarbete om riskerna för att jordbruksföretag läggs ned i skogslandskapet på grund av vildsvin och om de miljökonsekvenser en sådan utarmning av landskapet medför.


Yttrande 49 Minska vildsvinsstammen (Sydost 1) Stämman beslutade:

 • att motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 50 Stoppa vildsvinsinvasionen (Sydost 2) Stämman beslutade:

 • att avslå motionens yrkande att länsstyrelsen ska anställa professionella jägare för att skjuta ned vildsvinsstammen till acceptabel nivå samt

 • att med bifall till intentionerna i motionens yrkande om skottpengar uppdra åt riks-förbundsstyrelsen att undersöka möjligheterna till ett begränsat pilotprojekt om skottpengar på vildsvin.

Yttrande 51 Vildsvinsproblematiken (Sydost 4)
Stämman beslutade:

 • att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för en reviderad, skarp och tydlig Nationell förvaltningsplan för vildsvin,
 • att avslå yrkandet om statligt finansierade, jaktkunniga personer som kan hjälpa markägare med fällfångst av vildsvin samt
 • att avslå yrkandet att den nationella handlingsplanen (Naturvårdsverkets Nationella förvaltningsplan för vildsvin) ska redovisas den 1 oktober 2019.

Yttrande 52 Viltet i skogs- och mellanbygder (Sydost 5) Stämman beslutade:

 • att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att i vildsvinsfrågan fortsatt arbeta med politiskt påverkansarbete mot myndigheter och för  att nå målen i livsmedelsstrategin.

De här motionerna gav det största avtrycket på hela riksförbundsstämman. Riksstyrelsen hade verkligen lyssnat på vår region i och med det stämmouttalandet som gjordes på stämman av Palle Borgström.

- För att komma till rätta med problemet måste utfordringen av klövvilt regleras, avskjutningen öka och systemen för att sälja vildsvinskött direkt till konsumenten bli enklare och billigare, enligt Palle Borgström. Och så måste jaktlagstiftningen anpassas efter dagens verklighet.

Uttalandet spreds explosionsartat i alla media runt om i landet. - Nu är det viktigt att det verkligen blir verkstad av det som är sagt, menar Håkan Lundgren.

Övriga motioner från Sydost:

Yttrande 1 Klimatdebatten (Skåne 1 och Sydost 7) Stämman beslutade:

 • att med bifall till motionernas intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att inom ramen för Tänk om-projektet vidareutveckla informationsarbetet om klimat och hållbarhet med medlemmar, konsumenter och allmänhet som målgrupp samt
 • att bifalla yrkandet från LRF Sydost och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att vidare-förmedla förslaget om LRF Samköps främjande av lantbrukets och skogsbrukets klimatomställning.

Yttrande 32 Ersättning vid rådighetsinskränkningar (Sydost 10 och Västra Götaland 7)
Stämman beslutade:

 • att med bifall till motionen från LRF Sydost och till intentionerna i motionen från LRF Västra Götaland uppdra åt riksförbundsstyrelsen att i förestående utlovad äganderättsutredning arbeta för att ordet miljöskydd i 2 kap 15 § 3 st RF precis-eras på sådant sätt att de areella näringarnas pågående markanvändning i fram-tiden kommer att omfattas av 2 kap 15 § 2 st RF,

 • att bifalla motionen från LRF Sydost och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att i sitt nationella påverkansarbete i övrigt fortsatt arbeta för att kostnaden för miljöåt-gärder alltid ska utgå från förhållandet på den enskilda markägarens sida samt

 • att motionerna i övrigt anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 39 Rimlig ansvarsfördelning vid skötsel av större vattendrag (Sydost 6)
Stämman beslutade:

 • att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att de frågor som lyfts i motionen behandlas i en statlig utredning av mark-avvattning.


Yttrande 4 Faktagranskning om de gröna näringarna (Sydost 9)
Stämman beslutade:

 • att motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 16 Sätt stopp för ligorna (Sydost 8)
Stämman beslutade:

 • att motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

- Jag är mycket nöjd med stämman, säger Mikaela Johnsson, vice ordförande i LRF Sydost. Det var ju faktiskt tack vare vår regionstämma här i Sydost som vildsvinsfrågan blev ett stämmouttalande från riks. Dessutom hade vi tre motioner som gick igenom i stort sett utan förändringar, vilket är ett mycket bra resultat.

Du kan ta del av stämmoprotokollet i sin helhet på länken bredvid.