LEVA - lokalt engagemang för vatten

Sydost Nu är Jan Vågesjö ordentligt igång med projektet LEVA - lokalt engagemang för vatten. Har du ett önskemål om att genomföra en åtgärd på din gård som som minskar övergödning och som samtidigt bidrar till ökad produktion i Kalmar, Mönsterås och Borgholms kommuner så kontakta Jan.

Vad är LEVA?

Sommaren 2018 ansökte LRF Sydost och Kalmarsundskommisionen tillsammans om att få vara ett pilotområde inom LEVA projektet.

Projektet LEVA Kalmarsund och Öland ska verka i olika avrinningsområden inom Kalmar, Mönsterås och Borgholms kommun. Avrinningsområdena är till stora delar jordbruksmark och vattendragen är påverkade av övergödning.

LEVA jobbar för två huvudmål, ingen övergödning och för livsmedelsstrategin för Sverige.

Vad hände nu i projektet?

Projektet är nu i en fas där vi träffar många markägare och utgår från deras lokala kännedom för att hitta platser och förutsättningar för möjliga åtgärder.

Den bästa åtgärden är en åtgärd som minskar övergödning och som samtidigt bidrar till ökad produktion. Våtmark med eventuell bevattningsmöjlighet kan vara en sådan men det finns många fler åtgärder som kanske passar på dina marker. Hör av er så bokar vi ett besök.  

Vill du veta mer om LEVA i Sydost?

Kontakta Jan Vågesjö, jan.vagesjo@lrf.se 070-668 31 27

Bakgrund

Regeringen genomför en stor satsning på rent hav och nu är åtgärdssamordnarna igång i de 20 pilotområdena. Detta är ett unikt projekt för fler åtgärder mot övergödning, från Umeå i norr till Trelleborg i söder. LRF är en av initiativtagarna till satsningen som döpts till LEVA – Lokalt engagemang för vatten.


Sammanlagt har 20 projekt fått dela på nästan 37 miljoner kronor för att under drygt två år utveckla nya lokalt förankrade arbetsformer inom vattenvården. Nu är alla åtgärdssamordnare på plats och samarbetar med markägarna för att åstadkomma ännu fler åtgärder mot övergödning i sjöar och hav på lokal nivå. Det kan vara allt ifrån förbättrade odlingsmetoder till att anlägga fler våtmarker.

LEVA bygger på ett samarbete mellan Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Lantbrukarnas Riksförbund, Vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna. Även Greppa Näringen, som arbetar med åtgärder mot minskad övergödning på gårdsnivå som både lantbrukare och miljön tjänar på, deltar i projektet och delar med sig av sina erfarenheter.

Tillsammans med de 20 åtgärdssamordnarna kommer vi att utveckla lokalt engagemang för vatten, och vi tror att LEVA är början på ett nytt arbetssätt mot övergödning. Arbetet bygger på erfarenheter av lyckade projekt och genomförs nu i större skala. Det unika i satsningen är att det systematiska och dialogbaserade arbetet görs på den lokala nivån, samtidigt som fem stora myndigheter och organisationer backar upp initiativet.