En liten resumé av stämman.

Vi har alltså varit på en digifysisk stämma vad är nu detta? Det är en stämma där fullmäktige sitter på sju olika platser i landet och riksförbundsstyrelsen och presidium sitter i Stockholm. När man hör det så är den första tanken som kommer upp; kan det fungera rent teknisk? Allt fungerade perfekt så en stor eloge till de tekniker som skötte det hela.

Stämman inleddes av Palle som gav en bild av det som är på gång. Några av de punkter han tog upp var: 

 • Aktivism – här ser vi ser en ökning, vi har haft ett flertal intrång i vår region.
 • Skogen - många vill ”tycka” om hur vi ska sköta vår skog, det är en stark äganderättsfråga.
 • Kommungrupperna - är av stor betydelse för vårt arbete framåt.
 • Hållbarhet och den kampanj som vi driver där.
 • Hur vi producerar – här finns det också mycket tyckande och okunskap.
 • CAP - både den förlängning som sker och även den nya CAP perioden.
 • Livsmedelsstrategierna - det måste finnas bondenytta i dom.

Sydost hade skickat åtta motioner till riksförbundsstämman. Alla åtta hade yttrande kring sig som var positiva. Många av frågorna arbetas det redan med, men genom en ny motion kan man få ännu mer fokus på just den frågan. Vilt är en sådan fråga, där hade vi med tre motioner och riks har fullt fokus på den frågan.

”Framtidens LRF” var också en motion från oss, och där pågår ett arbete i Framtidens folkrörelse internt inom LRF nu. Under motionsbehandlingen av ”Krisberedskap” så talade Therese Stjärnkrans tydligt om för riks i ett yttrande att – Finns det kunskap i en fråga så måste det vara möjligt för den enskilde medlemmen att hitta det. ”Livsmedelsstrategierna” och ”Gemensamma kontrollorgan” fick också ett positivt bemötande.

Den motion som jag tror kommer att få mest betydelse är den om ”Säkerställande av tillgången på veterinärer”. Där gick man i svaret längre än vad vi ville och förespråkar en statlig utredning för att gå till botten med problematiken både i fält och på utbildningen.

Summa summarum, en positiv stämma men med en tanke om Covid19 ständigt surrande i rummet.

Ha en skön helg,

Håkan Lundgren, ordförande LRF Sydost

Håkan på stämman.jpg

Så här gick det för Sydosts motioner

Yttrande nr 49 Framtidens LRF (Sydost 1)
Styrelsen beslutade:

 • att motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande nr 13 Faktaunderlag i älgförvaltningen (Sydost 2 I viltvården kommer skogen sekundärt)

Styrelsen beslutade:

 • att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att initiera en inventeringsmetod för viltbete på fastighetsnivå som ett komplement till ÄBIN och att samverka med övriga skogsnäringen i framtagandet av inventeringsmetoden.

Yttrande nr 30 God myndighetsutövning och kontroller (Sydost 3 Gemensamt kontrollorgan)
Styrelsen beslutar:

 • att med bifall till intentionerna i LRF Mälardalens motion uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta vidare inom området god myndighetsutövning med målet att medlemmarna ska uppleva konkreta förbättringar vid myndighetskontakter samt
 • att bifalla motionen från LRF Sydost och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt driva på i politiska kontakter och myndighetskontakter för ett effektiviserat och samordnat kontrollgenomförande, inte endast som en kostnadseffektivisering utan även med intentionen att det ska genomföras likvärdiga bedömningar mellan olika myndigheter och olika delar av landet.

Yttrande nr 47 Krisberedskap (Sydost 4)
Styrelsen beslutade:

 • att motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande nr 1 Livsmedelsstrategin (Sydost 5)
Styrelsen beslutade:

 • att bifalla motionen från LRF Västra Götaland och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att ett årligt resultatuppföljningssystem för livsmedelsstrategin införs,
 • att med bifall till intentionerna i det första yrkandet i motionen från LRF Sydost uppdra åt riksförbundsstyrelsen att med kraft driva lönsamhetsfrågor och konkurrensfördelarna för primärledet riktat mot olika produktionsgrenar i den nationella livsmedelsstrategin samt
 • att med bifall till intentionerna i det andra yrkandet i motionen från LRF Sydost uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att den nationella livsmedelsstrategins mål om ökad konkurrenskraft och produktion infrias.

Yttrande nr 11 Jakttider för hjortar och hjälpmedel vid jakt på hjortar (Sydost 6 Stoppa hjortviltet)
Styrelsen beslutade:

 • att bifalla det första yrkandet från LRF Sydost och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt arbeta för utökad allmän jakt på dovhjort och lång allmän jakt på hind och kalv av kronhjort,
 • att med bifall till intentionerna i yrkandet från LRF Örebro om omprövning av kronhjortskötselområden uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för förbättrad förvaltning av kronhjort inom KSO genom den påverkan på KSO som lång allmän jakttid för hind och kalv av kronhjort kommer att ge samt
 • att avslå del av yrkandet från LRF Örebro vad gäller allmän jakt på icke-kapitala handjur av kronhjort.

Yttrande 26 Säkerställ hållbar tillgång till veterinär service för lantbrukets djur (Sydost 7)
Styrelsen beslutade:

 • att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att bjuda in Veterinärförbundet att tillsammans med LRF uppvakta Näringsdepartementet om behovet av att tillsätta en statlig utredning för att säkerställa tillgången på veterinär service på landsbygden för lantbrukets djur och häst samt
 • att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att förstärka dialogen med Veterinärförbundet, SLU och Jordbruksverket för att det i Sverige ska finnas veterinärer med en tillfredsställande häst- och produktionsdjurskompetens tillgängliga under dygnets samtliga timmar.
 • att uppdra till riksförbundsstyrelsen att i dialog med SLU verka för ett gott studieklimat vid veterinärutbildningen.

Yttrande 16 Vildsvinsproblematiken (Sydost 8)
Styrelsen beslutade:

 • att bifalla motionens första yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta prioritera vildsvinsfrågorna och driva på arbetet rörande fällor och fällfångst samt
 • att med bifall till intentionerna i motionens andra yrkande uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbeta för att stimulera vildsvinsjakt.
 • att LRF aktivt arbetar för att minska vildsvinsstammen rejält (tilläggsyrkande)