Största delen av vår nötköttsproduktion sker på marker som betas därför att det inte finns något annat odlingsalternativ, förutom skog. Men att plantera skog på betesmarken skulle innebära att den biologiska mångfalden av örter och insekter utarmas ännu fortare. Gräsmarker generellt är betydelsefulla för den biologiska mångfalden, så också de vallar vi odlar till grovfoder som hö och ensilage. Faktum är att det kan finnas en lika stor biologisk mångfald på den svenska betesmarken per kvadratmeter som i en regnskog.

Jag bedriver själv nötköttsproduktion på min gård och vi producerar 95 procent av det djuren äter på gården och bidrar till den biologiska mångfalden.

Med färre djur finns risken att många jordbruk försvinner i delar av landet som inte kan konkurrera med slättbygdens odlingsförutsättningar. Det skulle vara en stor förlust för alla människor som bor på den landsbygd där djurgårdarna finns. Landskapet skulle på sikt förändras med mer vidsträckta skogsområden och färre beteshagar, ängs- och åkermarker med negativa effekter för boendemiljö och turism som följd.

Även möjligheterna till försörjning på landsbygden skulle försämras. En miljon i ökad omsättning på ett livsmedelsproducerande jordbruk genererar 2,51 nya jobb jämfört med 1,42 i övriga näringslivet. Merparten i närområdet!

Hållbarhet handlar inte heller bara om miljön utan om fler delar, som var och en är viktiga för sig, men det är tillsammans som de skapar den långsiktigt hållbara helheten.
För oss livsmedelsproducenter handlar det om följande:

  • Ekonomisk hållbarhet - ska vi kunna ställa om till ett hållbarare leverne så måste det ske på ett sätt så att den som producerar det hållbara också ska kunna skapa sig en ekonomi så att hen kan leva på sitt företag.
  • Social hållbarhet - ska vi producera mat och skogsråvaror på landsbygden på ett hållbart sätt så måste det finnas en möjlighet för människor att bo där. Vi ska utveckla landsbygden, inte avveckla.
  • Miljömässig hållbarhet - det är det ordet som oftast kommer upp när vi pratar om hållbarhet, men som jag beskrev ovan vi måste vara smarta och producera det som ger bäst utväxling. Det är när vi väger perspektiven tillsammans, som vi kan nå framgång.

Så låt oss värna om den svenska jordbruks- och skogsproduktionen - på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt så värnar vi också om vår planet, för vi ligger långt före våra konkurrenter i andra länder när det kommer till klimatsmarta produktionssätt.

Någon landsbygd kommer alltid att försörja oss varför inte vår egen?

Håkan Lundgren, Ordförande LRF Sydost.