Den 23 januari 2020 beslutade Jordbruksverket om en uppdatering av deras “Föreskrifter om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket” eller SJVFS 2020:2 som den också kallas.  

Dyrt att flytta rensmassor
Förändring av paragraf 10 i denna föreskrift förbjöd att material från bland annat dikesrensning placeras på betesmark, vilket både kan leda till en fördyring då massor måste flyttas långväga och en ökad administration. Båda effekter som kan ha en mycket negativ inverkan på motivationen att underhålla sina vattenvägar.    

Orimlig regel enligt LRF
LRF Skåne, Jönköping och Sydost inledde under oktober 2020 en dialog med Jordbruksverket kring ett förtydligande till dels varför det generellt skulle vara en avsevärd olägenhet med rensmassor och dels hur det rent juridiskt är tänkt att det ska bedömas i relation med annan lagstiftning samt även orimligheten i hur denna regel slår ekonomiskt i relation till någon teoretisk mycket liten miljövinst.   

Föreskrifterna ändras
Denna dialog resulterade under november 2020 i att Jordbruksverket medgav att uppläggning av massor från dikesunderhåll inte generellt har en miljöpåverkan som föranleder ett förbud och att massor från dikesrensning kommer att tas bort från föreskrifterna under 2021.  

Dispens krävs under en övergångsperiod
Viktigt att veta är att det under en övergångsperiod behövs en dispens från Länsstyrelsen för att lägga rensmassor på betesmark, men länsstyrelserna har också fått tydliga instruktioner från Jordbruksverket att dessa ska godkännas utan undantag.   

Myndigheterna har visat stor förståelse
- Dialogen med Jordbruksverket, och även Länsstyrelsen i Skåne, har i detta fall varit mycket god. Båda myndigheterna har visat stor förståelse för problematiken och visat en villighet att göra det bästa av situationen, säger Henrik Djerv, som är ansvarig för vattenfrågor på LRF Skåne och Jönköping/Sydost och har drivit ärendet från LRF:s sida.  

Mer om lagen går att hitta på:  

SJVFS 2020:2: Statens jordbruksverks föreskrifter om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket 

Tidigare lydelse av paragrafen:
Placering av sten, massor och avfall på betesmark 

10 § Material från jordbruksproduktion i form av röjningssten, sprängsten, massor från dikesrensning, överskott av schaktmassor och avfall får inte placeras på betesmark. 

Vill du veta mer?

Kontakta Henrik Djerv 010-184 42 98, henrik.djerv@lrf.se