Det här har hänt på senaste

Under 2020 har LRF Jönköpings län och LRF Sydost varit involverad i tolv processer kring upprättandet av vattenskyddsområden. Ett antal förbättringar i skyddsföreskrifter, framför allt gällande växtnäring och växtskyddsmedel har drivits igenom. Här finns det dock en stor potential att lyfta behovet av en bättre dialog i framtiden och det kommer att vara en stor fråga under 2021. Två studiecirklar för dikesunderhåll kommer att hållas under 2021.

En stor del av arbetet inom verksamhetsområdet ”vatten” handlar om att hjälpa medlemmar i regionerna med olika frågor kopplat till vatten samt att på olika sätt ha en dialog med länsstyrelserna, Jordbruksverket och andra myndigheter. Många frågor från medlemmar rör hur man ska tolka skyddsföreskrifter i vattenskyddsområden och hur man för en bra dialog med kommunen. Andra frågor som ofta dyker upp är till exempel vad som gäller vid vattenuttag, anslutningar till kommunalt VA och enskilda avlopp, rättigheter och skyldigheter kring markavvattningsföretag samt hur man hanterar översvämningar som är ett resultat av exploatering. 

- En god nyhet är att vi också har fått ett allmänt förbud upphävt vid årsskiftet 2021 efter diskussioner med Jordbruksverket gällande att lägga rensmassor från dikesunderhåll på betesmark i “Förordningen om natur- och kulturvärden i jordbruket”. Det är ett roligt att få ett resultat, säger Henrik Djerv.

Du kan läsa mer om beslutet här!

- Vi ska träffa Kalmar läns nya landshövding Peter Sandwall och prata om bevattningsdammar, handläggningstider och investeringsstöd. Det ska bli intressant och förhoppningsgivt givande, säger Roger Gustafsson, ansvarig för vattenfrågor för LRF Sydost.

Från LEVA till LOVA - lyckat vattenvårdsprojekt hoppas på fortsättning!

Till årsskiftet avslutas projektet LEVA, Lokalt Engagemang för Vatten. Ett projekt som drivits av LRF Sydost sedan 2019. LEVA är en satsning för rent hav och genomförs som pilotprojekt för fler åtgärder mot övergödning i tjugo olika områden i Sverige. I dagarna har därför en ansökan skickats in till Hav- och vattenmyndigheten för ett treårigt LOVA-projekt, vilket är tänkt att ta vid när LRFs LEVA-projekt avslutas.

LEVA-projektet Kalmarsund och Öland är framgångsrikt, och de goda erfarenheter och kunskaper som LEVA-projektet gett, vill vi ska kunna fortsätta och också genomföras i större skala. I dagarna har därför en ansökan skickats in till Hav- och vattenmyndigheten för ett treårigt LOVA-projekt som är tänkt att ta vid när LRFs LEVA-projekt avslutas vid årsskiftet 2021/22. Kalmarsundskommissionen står för ansökan och är tänkt att drivas i samverkan med LRF samt Torsås, Kalmar, Borgholm, Mönsterås och Mörbylånga kommuner.

LRF Sydost kommer ha ett fortsatt starkt engagemang i projektet, även om vi inte är projektägare denna gång. Besked om LOVA-projektet ”fortsätt Leva” blir beviljat väntas under våren. Läs mer i den relaterade artikeln "Från LEVA till LOVA - lyckat vattenvårdsprojekt hoppas på fortsättning".

Vill du veta mer om LEVA och LOVA? Kontakta Jan Vågesjö jan.vagesjo@lrf.se 

Arbetet med vattendirektivet går framåt

LRF är en av remissinstanserna i den pågående samrådsperioden för vattendirektivets statusklassning och åtgärdsprogram. Ett yttrande kommer lämnas senast 30 april 2021 och LRF har tagit fram några första synpunkter i frågan. Att uppnå renare vatten, som är ett mål med vattendirektivet, är en av pusselbitarna i att nå ett hållbart samhälle.

Livsmedelsproduktion med odling och djurhållning bedrivs ute i naturen och därför träffas jord- och skogsbrukarna samtidigt av många av Sveriges miljömål, nationella eller sådana som följer av medlemskapet i EU. Därtill finns en politiskt beslutad livsmedelsstrategi med mål om att öka den svenska matproduktionen.

Åtgärdsförslag fram till 2027 

Då vattendirektivets tredje och sista cykel påbörjas 2021 och löper fram till 2027 tas det just nu fram förslag på nya åtgärder kopplat till vattenförekomsterna. I VISS går det att se precis vilka åtgärder som föreslås i just ditt närområde. Det är också fritt fram att lämna egna synpunkter på varje enskild vattenförekomst. Då en stor del av åtgärdsförslagen baseras på schabloner och modelleringar finns det all anledning att ta sig tid att titta över sitt område och göra en egen bedömning över om åtgärderna är rimliga eller inte baserat på de lokala förutsättningarna. En annan stor brist i analysen är att enbart åtgärder som har använt stödsystemen finns registrerade. Det betyder att allt från användning av fånggrödor till anlagda våtmarker kan ha missats. LRF uppmanar er därför att även rapportera sådana egna initiativ för att få en mer rättvisande bild av verkligheten.  Viktigt att komma ihåg är dock att hela åtgärdspaketet bygger på frivillighet! 

Klicka här för att komma direkt till åtgärdsförslagen i cykel 3

Upptäck VISS 

VISS, eller Vatteninformationssystem Sverige som det egentligen heter, är en databas som har utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs och vattenmyndigheten. I VISS finns kartor över alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Kopplat till dessa vattenförekomster finns också en uppsjö av information där det bland annat går att se vilka åtgärder som föreslås inom vattenvårdsarbetet som är kopplat till vattendirektivet precis där du bor och hur statusen i just ditt vattendrag bedöms vara.  

Klicka på länken för att komma till VISS 
https://viss.lansstyrelsen.se/  

Vill du veta mer om LRF Jönköpings län och LRF Sydosts arbete med vattenfrågorna?

Kontakta Henrik Djerv 010-184 42 98, henrik.djerv@lrf.se