Valen

I år blev det en del förändringar i styrelsen. Förutom att Håkan Lundgren avgick efter sina tre år som ordförande så valdes Roger Gustafsson in som ny. Fredrik Olsson och Camilla Hilmersson avgick då deras mandatperioder tog slut.

Ny ordförande för LRF Sydost – Roger Gustavsson

20210325_083846710_iOS.jpg

Roger är 53 år och bor i Gräsgård på södra Öland och är gift med Annika. De drev eget lantbruk tillsammans i närmare 30 år, fram till 2017 med inriktning på mjölk/kött och växtodling då de sålde gården, förutom lite mark. I dag jobbar Roger på Växa Sverige som avbytarsamordnare och parallellt med lantbruket har han engagemang i branscher kopplat till de gröna näringarna såsom förtroendevald. Han började i slutet av 1990 talet i Ottenby lokalavdelning och därefter i Mörbylånga kommungrupp. Förutom det sitter han som LRFs representant i Ölands skördefest och Södra Ölands världsarvsråd. Roger blev invald i Sydosts styrelse på stämman 2020 där han ansvarar för äganderätt och vatten. Det, tillsammans med näringspolitiska frågor är det som engagerar honom mest.

- Det är hedrande och förpliktigar gentemot våra medlemmar att bli vald till ordförande, samtidigt som det är en personlig utmaning, men med en trygghet och styrka av att vara en del av LRF organisationen, säger Roger Gustafsson.

Styrelsen 2021

  • Roger Gustafsson, Mörbylånga LRF
  • Fredrik Persson, Fridlevstad LRF
  • Eleonor Nilsson, Södra Vi – Djursdala LRF
  • Per-Göran Sigfridsson, Förlösa LRF
  • Christian Horn, Växjöorten LRF
  • Nyval - Anette Giselsson, Västra Torsås LRF
  • Nyval - Johan Refónd, Annerstad LRF
  • Håkan Petersson, Torhamn LRF
  • Nyval - André Torstensson, Mortorp – Karlslunda LRF (ungdomsrepresentant, suppleant)

Läs mer om de nya ledamöterna i den här artikeln!

Mikaela Johnsson, riksförbundsstyrelsen gästade stämman

IMG_1622.jpg

Mikaela Johnsson, riksförbundsstyrelsen gästade Sydosts stämma och höll ett trevligt och tankevärt tal. Mikaela tilldelades även en silvernål för sitt trogna och gedigna arbete inom LRF.

Motioner som gick vidare till riksförbundsstämman

Efter valen var det dags för motionshantering. Av de tio motioner som hade kommit in var det tre motioner som gick vidare till riksförbundsstämman i maj. I alla tre fall skulle regionstyrelsen formulera motioner i motionärens anda.

Motion 5 Livsmedelsstrategi från Mellersta Kinnevald LRF – om ökade ekonomiska marginaler i syfte att öka lönsamhet och livsmedelsproduktionen i landet.

Motion 8 Biotopskyddade element, Kristianopel LRF – om att få bukt med den lagstiftningen och tillämpning som generellt biotopskydd enligt 7 kapitlet 11 § miljöbalken 1998:808 innebär.

Motion 9 Orimliga myndighetskontroller, Kristianopel LRF – om att timdebitering skall utgå vid kontroll, ej en fast årlig avgift, samt att hänsyn tas till om lantbrukaren är ansluten till kvalitésäkringsprogram samt att kontrollanten ska vara adekvat utbildad.

Övriga motioner

Motion 10 Lantmäteriet, Mörbylångadalen LRF - stämman beslutade att regionstyrelsen skulle formulera en skrivelse till Lantmäteriet för att reda ut frågeställningen om försvunna samfälligheter. Motion 1 Moms, Virestad LRF, Motion 2 EU-stöd, Virestad LRF och Motion 4 Vildsvin, Mellersta Kinnevald LRF avslogs med hänvisning till vad regionstyrelsen anfört. Motion 6 Tullens Befogenhet, Mellersta Kinnevald LRF och Motion 7 Vildsvinsjakt, Kristianopel LRF ansågs besvarade med vad styrelsen anfört.

Motioner med regionala åtgärder

Motion 3 Ta betalt för naturvård, Nöttja LRF – stämman beslutade att uppdra till regionstyrelsen att som medaktör i Smålands och Blekinges skogsstrategier lägga förslag på revidering av handlingsplanerna 2021 samt att det bildas en tankesmedja med olika intresserade aktörer med uppgift att arbeta vidare hur naturvården kan bli lönsam ur ett skogsägarperspektiv men också effektiv ur ett samhällsperspektiv. Styrelsen ska också anordna webbinarium angående skogsutredningens remiss för att få inspel från de 45 000 privata skogsägare som finns i Småland, Blekinge och Öland att lämna synpunkter till remissvaret från LRF Skogsägarna samt att samla en mindre grupp av intresserade markägare under 2021 som påbörjar arbetet med att lyfta frågeställningar och ger inspel till arbetet med handlingsplanerna i de regionala skogsstrategierna.

Övriga frågor

Under punkten övriga frågor beslutade stämman att godkänna att ta upp följande ärenden. Det första ärendet kom från Peter Pettersson, Virestad. Han önskade att regionstyrelsen ber LRF Mjölk göra en undersökning ute hos alla mjölkleverantörer i landet, med två frågor:1. Är ni nöjda med dagens situation och tycker det ska fortsätta som det är? 2. Ska vi utreda om det går att starta ett Hela Sverigemejeri? Regionstyrelsen ville avslå skrivelsen men stämman beslutade i enlighet med Peter Petterssons förslag.

Det andra ärendet kom från Joakim Andersson, Odensvi och han önskade att ge regionstyrelsen uppdraget att se över stadgarna för regionen i syfte att ge kommungrupperna motionsrätt och att även få utse en fullmäktige per kommungrupp till regionstämman. Stämman beslutade i enlighet med Joakim Andersson förslag.

We Effekt

Som brukligt samlade stämman ihop pengar till det välgörande ändamålet We Effect och fick ihop sammanlagt 3650 kr.

Pristagare 2020 och 2021

Då det inte delades ut några priser vid förra årets stämma blev det dubbelt upp i år. Alla priserna delades ut personligen av styrelsemedlemmarna under våren. Här kan du se alla pristagare och deras nomineringar!

Här kan du se stämman i efterhand! OBS! Länk till YouTube

 

Vad har hänt under året 2020 i LRF Sydost?

 

Gå till denna Sway