Arbetet med vatten i regionerna

Under 2021 har LRF Jönköpings län och LRF Sydost varit involverad i ett par processer kring upprättandet av vattenskyddsområden även om pandemin verkar ha lagt en hämsko även på kommunernas arbete inom detta område.

De stora frågorna med vattenskyddsområden handlar dock fortsatt om gödsel, växtskydd och uppställning av maskiner.

Då vattenskyddsområden är ett område som ofta påverkar relativt stora ytor är det viktigt att vi är på tårna och ser till att kommunerna utreder frågorna kring jord- och skogsbruk på ett tillfredställande sätt. I ett steg i riktningar att arbeta mer proaktivt med vattenskyddsområden kommer vi till exempel att ha en vattendag tillsammans med Sölvesborgs kommun där olika skyddsföreskrifter och påverkan på de gröna näringarna tas upp.

En stor del av LRF-regionernas arbetet med vatten handlar om att hjälpa våra medlemmar med en uppsjö av olika frågor som på olika sätt relaterar till vatten. Det är också viktigt att vi har en tät och bra dialog med länsstyrelserna, Jordbruksverket och andra myndigheter.

Fokus på vatten

Under 2021 har LRF valt att lyfta upp vatten som ett prioriterat område då det är ett ämne som har identifierats ha en stor påverkan på många av de gröna näringarnas verksamheter.

Jord- och skogsbrukets möjlighet att på olika sätt använda vatten har också under de senaste åren ifrågasatts mer och mer, speciellt vid intressekonflikter med andra samhällsgrenar. Vi måste alltså arbeta med att höja medvetandegraden för hur viktigt vatten faktiskt är för bland annat vår livsmedelsförsörjning.

Ny fokusgrupp har tillsatts

Som en del av detta arbete har en nationell fokusgrupp skapats där vattensakkunniga inom LRF från hela landet ingår. Gruppen har under första halvan av året arbetat med vattendirektivet och den remiss som besvarades i april. Mycket på grund av det arbete LRF har lagt ner ligger nu åtgärdsförslaget för överprövning av regeringen. Våra synpunkter fick också stöd av många tunga myndigheter så som Havs- och vattenmyndigheten samt Jordbruksverket.

Arbetet fortsätter dock under överskådlig tid med att påverka våra beslutsfattare i rätt riktning.

Fokusgruppen håller också på att ta fram material och annat underlag till en dikeskampanj för att ytterligare öka kunskapen bland våra medlemmar kring både praktikaliteterna och vikten av underhåll av diken.

LEVA projektet lever kvar

LEVA projektet har beviljats finansiering för ytterligare 2 år och kommer också att utökas med Mörbylånga och Torsås kommun.

Arbetssättet att jobba i små avrinningsområden och att hitta lösningar mot övergödning samtidigt som man jobbar med livsmedelstrategien har fungerat mycket bra.

LEVA projektet Kalmarsund och Öland har under projekttiden jobbat hårt med frågor som berör övergödning och bristen på vatten under odlingssäsong och jobbar mycket nära markägarna.

- Vi har hittat ett arbetssätt där kommuner, LRF, markägarna, och andra aktörer inom området kan dra nytta av varandra och snabbt komma framåt med förslag på åtgärder för minskad övergödnig, säger Jan Vågesjö, LRFs samordnare för LEVA projektet.

Du kan läsa mer om LEVA projektet i artikeln här! Från LEVA till LOVA - lyckat vattenvårdsprojekt hoppas på fortsättning!

Vill du veta mer om LRF Jönköpings län och LRF Sydosts arbete med vattenfrågorna?

Kontakta Anna Arnesson Bergengren anna.arnesson.bengengren@lrf.se,  010-18 44 237

Vill du veta mer om LEVA och LOVA projektet? 

Kontakta Jan Vågesjö, jan.vagesjo@lrf.se, 070-668 31 27