Dialogmöte med Länsstyrelsens länsledning i juni

LRF Värmlands regionstyrelse har kontinuerligt träffar med Länsstyrelsens länsledning och för dialog i de frågor som är aktuella. På agendan den 13 juni var regler och villkor – förenklingsarbete och myndighetsutövning, livsmedelsstrategi, företagsstöd/utbetalningsläget, skyddsjakt, regionalt skogsprogram några av de viktigaste ämnen vi diskuterade.

Bra möte som var högt i tak, och där vi kände att man till slut tog till sig våra synpunkter.

Sommarmötet i Forshaga – augusti

Ett evenemang som samlade många av våra medlemmar, myndigheter och branschorganisationer. Vi fick även en föreläsning av Marcus Söderlund från riksförbundsstyrelsen som berättade om läget för trädgårdsnäringen och dess utveckling.

En stor vinst av mötet var att vi alla gavs möjlighet att träffas och prata medlemmar emellan och att kunna gå runt och fråga de olika organisationernas representanter om de frågor som kändes aktuella. Vi hoppas på att kunna fortsätta denna tradition och tar gärna till oss synpunkter inför nästa år.

Livsmedelsstrategiarbetet

Kikki Ahlstedt Karlsson representerar LRF Värmland och det har varit möten i olika konstellationer under perioden.

Första mötet under perioden juni till oktober - träffades den ursprungliga konstellationen i framtagning av den regionala Livsmedelsstrategins handlingsplan.

Kommunikationsplanen är den del som är kvar att göra klart i det grundläggande arbetet i livsmedelsstrategin. På uppdrag gjordes en marknadsundersökning av reklambyrån Ord och Bild då man anordnade ett evenemang med lokalproducerad marknad i restaurangen på Olssons Brygga.

Det andra mötet i augusti - med samma grundkonstellation handlade mycket om hur vi går vidare. Nu finns inte mycket pengar kvar att arbeta med. Och vi väntar nu på nya utlysningar från Jordbruksverket och Tillväxtverket.

Tredje mötet på Länsstyrelsen - i september var sammankallat av oss på LRF där vi ville vara tidiga i en dialog med Länsstyrelsen som nu handhar de utlysningar som är på gång.

Vi ville påtala vikten av att regelförenklingarna är en viktig grundförutsättning.

Vi lyfte fram exempel på hur konsekvenserna av regelkrånglet och eventuellt felaktigt eller stelbent myndighetsarbete förhalar investeringar och förtroende för att entreprenörerna ska våga satsa.

Vi tog även upp det stelbenta stödsystemet som är otroligt fyrkantigt och svårt att följa då våra näringar måste vara förändringsbara efter väder och vind.

Vi var bl a också starkt kritiska till att de som sökt investeringsstöd redan 2015 inte fått besked ännu. Vad ger detta för signaler? Här behöver man rationalisera och förenkla.

Samt att vi måste vara experter inom alla områden när vi får våra kontroller. Vi vill att detta förenklas och rationaliseras.

Vi kom under detta möte överens om att LRF ska återkomma med fler exempel på regler som skapar dessa ” flaskhalsar”.

Kikki Ahlstedt Karlsson, Kajsa Edbom, Anna Ramebäck och Janne Landström deltog från LRF Värmland tillsammans med Länsstyrelsens Camilla Andersson och Annelie Alsterlind.

Fjärde mötet i oktober anordnades och sammankallades av Länsstyrelsen.

LRF, Region Värmland och Nifa deltog och fick möjlighet att ge synpunkter till handhavandearbetet inför livsmedelsstrategiutlysningarna som nu är på gång. Länsstyrelsen har ca 2,3 miljoner att utlysa i höst/vinter.

Kikki Ahlstedt Karlsson, Kajsa Edbom, deltog från LRF Värmland tillsammans med Länsstyrelsen, Region Värmland och Nifa.

Vi fanns på plats för att kunna påverka de kommande utlysningarna.

Vi diskuterade bland annat: Vi behöver fler nyföretagare, testbäddar, offentlig upphandling, export, kommunikationsstrategi, beredskap (MSB), långsiktighet och regelförenklingar

Vi ville lyfta hur väljer vi bra rådgivare? Under mötet framkom då att man gärna vill få in förslag på bra rådgivare.

Vi diskuterade om att vi måste identifiera de som vill expandera och produktifiera sina företag. Och att primärproduktionen räknas in i arbetet.

Viktigt: Vi behöver fler ungdomar i nyföretagandet - Verktyg – Verkstad – Långsiktighet – Jobba från litet mot storskalighet.

Sammanfattning av mötet:

  • Vill få in förslag på bra rådgivare.
  • Identifiera flaskhalsar.
  • MSB kommer att komma med ytterligare anslag för att säkra livsmedelsförsörjningen, som kommer att påverka näringen stort framöver.
  • Viktigt att primärproducenterna även tar med eventuella SNI koder (branschkoder) för att kunna ta del av företagsutvecklingsutlysningar utanför primärproduktion. Och att man inte missar anmäla dessa för att vi ska synas i den statistik över företag som finns på landsbygden.

Möte med referensgruppen jämställdhet i augusti (Region Värmland)

Kikki Ahlstedt Karlsson har deltagit som LRF representant i det första mötet. Träffade där Anna-Karin från region Värmland som arbetar med ett folkhälsoarbete i Värmland.

Jag bad att få prata lite med henne om våra näringars möjliggörare i folkhälsoarbete. Vi hade därför i början av oktober ett möte på Ruds Gård och pratade om hur vi kan bidraga om vi får möjlighet. Och att det är viktigt att vi samarbetar så man förstår problematiken med bl a de regler och villkor som behöver rationaliseras för att vi som bransch ska utvecklas, må bra och kunna bidra till god hälsa i Värmland. Ett bra utvecklande informellt möte.

Möte med delegation från Kina - i augusti

Deltog gjorde Erik Forsberg och Kikki Ahlstedt Karlsson som tolkades av Su Ping Burman.

Vi hade funderingar om vad detta möte föranledde. Och vi förberedde oss på att man ville veta mer om vår organisation. Men det visade sig att de var mycket intresserade av vårt sätt att bedriva jordbruk. Så vi berättade om våra egna jordbruk och om Värmland och Sveriges förutsättningar. De var intresserade av både ekologisk produktion och konventionell produktion. Och om hur vi bearbetade eller använde halmen i spannmålsproduktionen.

Vi berättade om hur medelvärde avkastning spannmålsproduktion och om hur mycket vi gödslade våra åkrar.

Vi häpnades över avkastningen i deras provins på ca 25 ton/ha/år och insåg att de optimerar och skördar tre gånger per år. På grund av deras klimat har de svårt att mulla ner halmen.

Vi bjöd på kaffe och kaka och de tackade oss sedan för ett givande möte. Och vi tackade dem detsamma.

Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson
Styrelseledamot LRF Värmland, kifab64@gmail.com