Vårt mantra är relativ konkurrensförmåga och att det i mångt och mycket är nationell politik som är skillnaden mellan oss och våra närmaste grannländer och konkurrenter. I realiteten är det endast stärkt relativ konkurrenskraft och lönsamhet som kan få vår produktion att öka och målen i den av er beslutade livsmedelsstrategin att nås.

I samband med förhandlingarna om EU-budgeten fick många länder nationella kuvert i återflöde. Sverige prioriterade en större rabatt på EU-avgiften.

Detta ger våra konkurrentländer större CAP-budgetar och därmed ökad relativ konkurrensförmåga jämfört med Sverige.

Svenskt lantbruk riskerar att förlora igen

Dock ger den ökade rabatten utrymme för ökad svensk medfinansiering av landsbygdsprogrammet. Vår bedömning är att en ökad medfinansiering om 500 miljoner per år skulle vara tillräckligt för att vi inte ska förlora relativ konkurrenskraft.

I Jordbruksverkets förslag till hantering av övergångsåren finns en del saker som vi tycker är bra. Deras prioritering av åtgärder som gynnar uppfyllelsen av livsmedelsstrategin är bra. Det är dock bekymmersamt att stödet för vallodling utanför område med kompensationsstöd ifrågasätts.

Tidigare i somras besökte vi tillsammans några företagare i Grums och deras påbörjade plantering av vall och betesmarker. Vi kallade då Grums kommun för jordbrukspolitikens epicentrum med stora skillnader mellan de olika socknarna. Ed där företagarna har sin gård har idag vallstöd som en av komponenterna som gör att kalkylen balanserar till lite plus. En annan är miljöstöden till betesmarker där dessa måste höjas.

Regelverk och ersättningar och därmed företagsrisk i förhållande till lönsamhet är idag så på gränsen att vi riskerar att i närtid förlora många företag som är producenter av dessa våra högsta naturvärden vad gäller biologisk mångfald och annat, istället blir det granplantering eller igenväxning.

Vi står som sagt vid en tipping point. Höstbudgeten, och därmed finansieringen av jordbrukspolitiken under övergångsåren, är oerhört viktig för att ge signaler till våra företagare att riksdagen vill att deras företag ska utvecklas och att livsmedelsstrategin och politiken är att lita på. Säkerställ investeringsstöden. Säkerställ vallstödet.

Sen gäller det för er att få till en ökad nationell medfinansiering till landsbygdsprogrammet långsiktigt om 500 miljoner per år för bibehållen relativ konkurrenskraft. Detta är ett beting under 2021 då den svenska utformningen av resten av programperioden sker. Flytta inte pengar mellan pelarna, det är negativt för den relativa konkurrensförmågan.

Bredbandsutbyggnad, rovdjursavvisande stängsel, utrotningshotade husdjursraser är viktiga satsningar som bör ha stark finansiering utanför landsbygdsprogrammet enligt Jordbruksverkets förslag.

Därefter är det dags att damma av Rolf Annerbergs konkurrenskraftsutredning från 2015 och på riktigt stärka vår konkurrenskraft. Sen har ni ett självpåtaget beting i landsbygdskommitténs 75 punkter från 2017 där det mesta återstår vad gäller mer generell utveckling av Sveriges landsbygder.

Detta är en liten att göra-lista till er från oss med hetta och värme!

LRF Värmlands regionstyrelse

Patrik Ohlsson
Ordförande LRF Värmland, 055414900@telia.com