Tre sjöar utanför Torsby kan förvandlas till våtmark om dammen längst i söder rivsNu ligger Badasjöarnas framtid i domstolens händer. 

       - Det är tråkigt att vi har en så krånglig Länsstyrelse, men jag tror att domstolen har en mildare syn, säger Curt Nilsson, ledamot i den förening som slåss för sjöarnas fortlevnad. 

Det finns tusentals dammar utan koppling till vattenkraft i landet. Många av dem skapar en miljö som människa och natur vant sig vid sedan sekler tillbaka. Framtiden för dem är oviss och en av många kamper står kring dammen i Rinn, öster om Torsby.  

Det började för tre år sedan med att ägaren Fortum bjöd in till ett samrådsmöte. De ville riva dammen eftersom den bara är en belastning för bolagetOch fort skulle det gå. 

       - Det blev en kraftig opinion direkt, det var rena upprorsstämningen, minns Curt Nilsson som var med på det första mötet. 

Ett drygt hundratal hus berörs, både fritidshus och permanent boende. Samt badplatser och fiskevatten.  

De exakta konsekvenserna är svåra att förutse, men beräkningar visar en utrivning innebär en sjösänkning på runt en meter. Vilket får stor betydelse för de relativt grunda sjöarna och dess tillflöden.  

Utan en reglering så finns det inget som skyddar mot varken torka eller översvämning. 

Ytterligare en miljöeffekt är inte analyserad, menar Lars Erik Jansson, föreningens ordförande: 

       - Det ligger ju mycket slam på botten sedan flottningstiden och rivs dammen så spolas allt det där ner i älven. Och en bit söderut har Länsstyrelsen bekostat åtgärder för fisken - allt det där kommer ju bli förstört. 

En grupp – som senare blev en förening - bildades för att stoppa Fortums planer och det arbetet blev snabbt framgångsrikt. Från att ha varit rejält infekterat hittade de ett samförstånd som innebar en ombyggnad istället för rivning. Dammluckorna ska ersättas av en betongklack som håller nivån i sjöarna. Vid normala förhållanden så blir vattennivån därmed ungefär den samma som idagmitten placeras en 30 meter lång laxtrappa som skapar en fiskvandring som inte varit möjlig sedan järnbrukens tider på 1600-talet. 

För detta krävs dock tillstånd och ärendet ligger nu för prövning i mark- och miljödomstolen i Vänersborg 

Föreningen är nöjd med den lösningen.  

        - Det blir en fiskvandring där det släpps mer vatten än idag och den blir i det närmaste underhållsfri, säger Lars-Erik Jansson. 

Tanken är att när tillståndet är beviljat så ska dammen överlåtas till föreningen eftersom det är där nyttan finns.  

Staten - i form av Kammarkollegiet och Länsstyrelsen– tycker dock inte om lösningen. 

I inlagan till domstolen skriver Länsstyrelsen att miljöanpassningen inte är tillräcklig. Istället borde det byggas en fiskväg vid sidan av dammen så att även svaga fiskar ska kunna passera. Alternativt ska dammen rivas ut helt och hållet. Man ifrågasätter dessutom om det verkligen är Fortum som är ägare. 

Föreningen hoppas och tror att domstolen kommer gå på Fortums linjeOve Johansson tycker statens agerande är beklagligt: 

       - Det är många som har hus runt sjöarna som är oroliga och jag förstår inte att landsbygden hela tiden ska behöva försvara sig mot staten. Och varför vill de inte ta hänsyn till hur det faktiskt påverkar oss som bor här? 

Erik Evestam 
Äganderättsexpert LRF Västra Sverige, 010-184 42 50
erik.evestam@lrf.se