På en smal träbro i den lilla byn Föskefors, väster om Ekshärad samlas fem eldsjälar för att prata om kampen för sin sjö. Dammen under bron ser obetydlig ut men har stor betydelse för Grängens vattenspegel och livsmiljön i bygden. Den byggdes i samband med uppförandet av Föskefors bruk 1755 och har sedan dess varit stängd för fiskvandring.  

Ägarna har varierat genom seklerna och idag är det Fortum som har ansvaret, men i deras verksamhet saknar den funktion och betydelse. Därför gick de hösten 2019 ut på ett samråd för att återställa vattendraget genom att riva ut dammen för att därigenom slippa både ekonomiskt och juridiskt ansvar för anläggningen.  

Bolaget konstaterar att en total utrivning skulle leda till att vattenspegeln i stort sett helt försvann och därför föreslog man en åtgärd som så långt möjligt skulle behålla vattennivån, men ändå skapa möjlighet till fiskvandring 

Protesterna lät dock inte vänta på sigBofasta och fritidshusägare vill behålla dammen då de inte tror på Fortums lösning. 

 - Leran här är väldigt speciell här. Den är extremt finkornig och det  måste man ta hänsyn till. Därför kommer inte deras förslag fungera. Vi har ritat på ett eget förslag där man ersätter dammen med en betongklack som håller vattennivån. En övervallsdamm som blir helt underhållsfri, säger Ove Johansson. 

Gruppen startade föreningen Värna Grängen med omnejd, samt en facebook-sida som idag har runt 750 följare. Vilket är mångdubbelt fler än de som berörs av förändringen. 

 - Vi vill ha ett nätverk som jobbar med opinionsbildning för att få stopp på det här. Det är ju inte bara här som planerna finns, säger Jan Carlsson. 

Bara i Hagfors kommun finns ett 70-tal dammar av olika storlek och betydelse och här är det kommunens egna agerande som blivit föremål för kritik. 2019 gick en Naturvårdsplan ut på remiss och den reagerade bland annat Mellanskog och LRFs kommungrupp på eftersom den andades kritik mot jord, skogsbruk och uppdämda vattendrag.  

I planen – som ännu inte är antagen – står det bland annat följande: 

”Den fysiska påverkan från vattenkraft utgör idag ett hot mot biologisk mångfald, den reglerar älvar och fragmenterade livsmiljöer. I kommunen finns ett flertal dammar som idag inte längre används inom vattenkraften. Hagfors kommun ska verka för gott samarbete med Fortum generation, enskilda dammägare och länsstyrelsen i Värmland vid prioritering av utrivning av dammar och återställande av vattenmiljöer.” 

Louise Sjöholm är kommunens samhällsbyggnadschef tycker dock inte att kommunen därigenom tog ställning mot dammarna. 

 - I naturvårdsplanen nämns inte något om att kommunen skall verka för att alla dammar bör rivas ut, den nämner däremot att kommunen bör ställa sig positiv till att dammar som inte längre har en funktion men utgör ett vandringshinder utreds. 

Samtidigt menar Louise Sjöholm att kommunens formella roll inte är så stark: 

 - En damm är dammägarens ansvar. Vill en vattenkraftsägare avsluta sin verksamhet har de laglig rätt att göra så och hur detta ska ske är något mellan vattenkraftsägare, sakägare och domstol. När det gäller eventuella konsekvenser så måste den som önskar vidta åtgärder utreda dessa i varje enskilt fall, säger hon. 

Planen har provocerat eldsjälarna runt Grängen och de har haft flera möten med politiker och skrivit till kommunen i syfte att få en förändring. De har även ett medborgarförslag i ämnet. 

 - Vi undrar varför de inte värnar om det som finns här och om de människor som berörs, säger Charlotta Brolin. 

De har även kontakt med föreningen runt Badasjöarna i Torsby och funderar på ett liknande upplägg där Fortum bygger om dammen och sedan överlåter den till en lokal förening. 

 - Vi är beredda att ta över. Det är ju ingenting vi egentligen vill, men vi gör det om vi måste, säger Charlotta Brolin. 

Efter en intensiv påverkan har Fortum nu dragit tillbaka sina förslag tills vidare men föreningen har inte stannat upp i arbetet för det.  

 - Det gäller att fortsätta jobba, säger Jan Carlsson. 

Lisbeth Svensson som tidigare varit ordförande i LRF-avdelningen tycker arbetet är viktigt 

 - Även om anledningen är tråkig så tycker jag det är fantastiskt att det finns så många kunniga människor häromkring som ställer upp och engagerar sig, säger hon. 

Erik Evestam 
Äganderättsexpert LRF Västra Sverige, 010-184 42 50
erik.evestam@lrf.se