Fortum äger ett 80-tal dammar i landet som man egentligen inte har någon användning av. Bolaget har därför under en lång tid jobbat med att hitta andra lösningar. Utrivning, ombyggnad eller överlåtelse till annan ägare. Men processerna tar tid.

Pernilla Spetz är Fastighetschef på Fortum och jobbar med de här frågorna i bla Värmland. Att dammarna kan ha andra stora värden än vad som är kopplat till vattenkraft, det är hon mycket medveten om. 

 - Det kan handla om till exempel vattentäkter, rekreationsområden, kulturhistoria eller vattenreglering. Flera dammar kan även ha betydelse för den närliggande miljön, och påverka flora och fauna på olika sätt. Vid en nedmontering skapas därmed nya naturvärden. Därför är det viktigt att hitta bästa möjliga lösningen för framtidensäger hon. 

Dammar som Fortum äger är anmälda till att ingå i den Nationella planen för vattenkraft. Där ska alla avrinningsområden prövas i syfte är att åstadkomma största möjliga nytta för vattenmiljön samtidigt som det säkrar tillgången till vattenkraftselKostnaderna ska till stora delar täckas av den fond som de största vattenkraftbolagen finansierarDet handlar om 10 miljarder kronor under 20 år. Ett gigantiskt projekt. 

- Ja, det kommer bli mycket arbeteoch det kan låta som en lång tid, men skall detta hinnas med inom utsatt tid behöver beslutsvägarna ses över. 

Det handlar om tillstånd och prövning. Processer som de senaste åren har varit mycket långdragna i domstol och som kantats av höga krav på underlag från de som äger verksamheterna. Samt ett stort antal överklaganden till högre instans. När det nya regelverket ska tillämpas måste det bli enklare, menar hon. Och mycket är ännu oklart: 

- Myndigheterna och verksamhetsutövarna ska samarbeta och se till hela vattendraget och dess intressenArbete har inletts för de prövningsgrupper som ligger först i den nationella planen, exakt hur utfallet kommer se ut, vet vi ännu inte, säger Pernilla Spetz. 

Fortum är med och finansierar fonden, men måste som ägare även ta en del av kostnaderna själva.  

- Vi är medvetna om att det här kommer att kosta och är positiva till moderna miljövillkor vid våra vattenkraftanläggningar. 

För de dammar som saknar koppling till vattenkraft och som därför inte ingår i planen, är dock situationen ännu mer komplicerad. Till dem finns ingen gemensam finansiering, ibland är det inte ens klart vem som är ägare. Men de kan likafullt prövas. Värmland och Dalarna med en historik av flottning är extra berörda av detta. 

Vann i domstol 

Flera dammärenden har prövats de senaste åren. LRF drev under 2019 ett ärende i Ölme där en markägare ålades att söka tillstånd för en damm han hävdade inte var hans. Han vann mot Länsstyrelsen i domstol och ombudet Viktor Falkenström menar att det blir orimligt om varje markägare ska tvingas göra den processen. 

- Hela den här frågan, inte minst från flottningsföretag men även andra typer av verksamheter, är en mycket stor fråga som ingen enskild någonsin ska behöva hantera, säger han. 

Hållbara lösningar 

För Fortum är fokuset att hitta hållbara lösningar på varje plats. Utrivning, ombyggnad och/eller överlåtelse. Pernilla Spetz igen: 

- För Fortum finns inget egenvärde i att riva dammarna. Vi eftersträvar en ansvarsfull lösning som gynnar alla intressenter – med slutmålet att Fortum inte kvarstår som ägare.  

I fallet Badasjöarna har ni ett förslag till miljöanpassning, men som Länsstyrelsen inte accepterar. Tycker ni att de ställer för hårda krav på er? 

- Vissa länsstyrelser, vattenmyndigheter och intresseorganisationer driver frågan om ”återställande till den naturliga miljön” vilket kan innebära stora konsekvenser för närboende. Fortum tror på den lösning som nu är inlämnad till Mark- och miljödomstolen avseende Badasjöarna, säger Pernilla som i övrigt inte vill kommentera hur Länsstyrelsen resonerar. 

När det gäller dammarna väster om Ekshärad är statusen en annan. 

- Fortum har beslutat att invänta Nationella planen för dammanläggningen vid Föskefors, där Grängen enligt tidplanen ingår år 2026. På grund av Covid-19 har Fortum tyvärr inte kunnat hålla något möte på plats med föreningen för att förklara vad man kan tänka sig av kommande omprövningen.  

Erik Evestam 
Äganderättsexpert LRF Västra Sverige, 010-184 42 50
erik.evestam@lrf.se