Tidigare har det så kallade bärighetsanslaget varit ganska rejält, i synnerhet för Värmlands del. Vi har fått många mil förstärkta vägar, i första hand de grusbelagda, tack vare dessa pengar. Tyvärr har anslaget de senaste åren kommit att riktas allt mer mot det som kallas för BK4 som är en ny bärighetsklass där maxvikten är 74 ton. I Värmland har Trafikverket ändå gjort ett mycket gott jobb och äskat pengar för projekt flera år framåt varför det fortfarande görs traditionella bärighetsåtgärder på det mindre vägnätet.

Fördelning av medlen framåt kommer vara 70 % BK4, 10 % klimatanpassning och 20 % vidmakthållande som innefattar t ex tjälsäkring. Bärighetsfinansen är för dagen mycket ansträngd och en hel del åtgärder har därför skjutits på framtiden. Från och med 2022 kommer Region Väst att börja förstärka broar för att uppnå BK4 – detta är väldigt dyrt och kommer äta upp en stor del av kakan. Man börjar i södra delen av regionen vilket är Halland, och Värmland kommer således senare i ordningen.

Sammanfattningsvis ser vi från LRFs sida stora risker för att det finmaskiga vägnätet kommer försämras allt mer de kommande åren. Förhoppningsvis satsas de pengar som ändå kommer länet tillgodo på ett klokt vis, men det vore önskvärt med en större tillförsel från staten för att inte bygga upp en alltför stor investeringsskuld för framtida generationer.

Jenny Nilsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, jenny.nilsson@lrf.se