Då vi nu haft våra månatliga möten i ungefär 1,5 år så känner jag att det kan vara bra med en liten sammanfattning av vilka ämnen som vi haft uppe och diskuterat och informerat kring. I starten bjöd vi in endast ordföringarna och sedan ändrade vi till att bjuda in samtliga kommungruppsledamöter och även LRF Ungdomen.

Ni får nu möjlighet att kunna lyfta vilka ämnen ni tycker vi åter behöver ta upp och även kanske komplettera med, det som ännu inte varit med. Har du förslag sänd mig ett mail.

Till hösten tänker vi oss att ta upp livsmedelsstrategin, samarbete mellan kommungrupp räddningstjänst vid olyckor och bränder, artskyddsförordningen, mediautbildning, forskning och utbildning mm.

Torbjörn Olsson
Styrelseledamot LRF Värmland, torbjorn.olsson@lrf.se


Sammanfattning genomförda kommungruppsträffar


VÅREN 2020

Under våren genomförde vi fyra digitala träffar med mer fokus på kommungruppernas verksamhet.

HÖSTEN 2020  

24/9:  CAP - Sofia Björnsson, expert jordbrukspolitik och landsbygdsutveckling, LRF  

 9/10:  Hat och hot mot djurhållning - Anders Drottja, kris- och beredskapasansvarig LRF och Anna Forslid (kommer att ta över efter Anders Drottja)  

 26/11: Enskilda vägar - Christer Ångström, regionansvarig Väst på REV
Inriktning: Hur statsbidrag är upplagt, vilka skyldigheter och rättigheter man har som vägförening mm.

 17/12:  Hur jobbar LRF nationellt med att förbättra vägnätet? - Cecilia Reje, näringspolitisk expert, infrastruktur LRF
Exempel från det pågående arbetet med den nationella infrastrukturplanen.   

VÅREN 2021

28/1: Nya Nätverk - Kristina Haag, Företagarcoach, Nya nätverk, LRF
Nya nätverk är ett integrations- och arbetskraftsprojekt som drivs av LRF i samarbete med Tillväxtverket. Nya nätverk samarbetar med Arbetsförmedlingen, kommunen och Skogsstyrelsen.

28/1: Vattendirektivet - Kajsa Edbom, LRF och Torbjörn Olsson, LRF Arvika
Vattendirektivets åtgärdsförslag påverkar oss alla, men hur ska vi kunna påverka lokalt i frågan? Kan vi arbeta tillsammans med kommunen? Hur ska vi kunna påverka och informera våra politiker för att engagera sig i frågan? Torbjörn och Kajsa informerar om upplägget i Arvika kommun med både LRFs kommungrupp, politiker och tjänstemän i kommunen.

25/2: Uppdrag granskning - Gunnar Gidefeldt, kommunikationschef LRF
Så arbetade LRF för att möta Uppdrag gransknings granskande reportage om svensk djurhållning. Vad vi gjorde, hur det gick och vad vi ser framåt kommer att ske.

25/2: Djurrättsaktivister - Lotta Bäckberg, LRF
Tidigare har djurrättsaktivister jobbat med att få bort pälsgårdar och pälsbutiker, idag ser det helt annorlunda ut. De jobbar på bred front mot lantbrukets djurhållare. Hur är de organiserade, varifrån får de sina pengar? Vad kan vi/LRF göra regionalt?

25/2: Polisens arbete med djurrättsextremister - Patrik Vallin polisregion Bergslagen är regional brottsförebyggande samordnare
När går du från djurrättsaktivister till extremist? Djurrättsextremister har god koll på vilka brott som har låga straffvärden och vilka brott de begår. Vad ni lantbruksföretagare skall tänka på om ni råkar ut för olaga intrång, demo på gården, uthängda och hatade på nätet.

25/3: Kommungruppsarbete - kommunal tillsyn - likhet inför lagen - Robert Larsson, Erik Evestam och Martina Philip, LRF

29/4: Varför är svenskt skogsbruk hållbart? - Gunnar Lindén, LRF Skogsägarna, naturvårdsexpert, biologisk mångfald, skog
Ofta ges en bild av att det svenska skogsbruket inte är hållbart och framför allt att det hotar den biologiska mångfalden. Gunnar gav en annan bild, förklarade varför den mediala bilden är missvisande och varför skogsbruket bidrar till ett mer hållbart samhälle.

29/4: Grön infrastruktur - vad betyder det? - Daniel Andersson och Lars Johan Lander, LRF Värmland

27/5: Aktuella trender och skeenden utifrån EU-perspektivet - Lennart Nilsson, ledamot i riksförbundsstyrelsen, vice ordförande i Växtodlingsdelegationen, LRFs ledamot i Cogecas presidium samt vice ordförande i Copa Cogecas spannmålsgrupp (Cogeca är den lantbrukskooperativa organisationen i Europa och Copa är bondeorganisationen)
En stor del av de politiska beslut som berör oss i de gröna näringarna grundar sig på beslut tagna i Bryssel på Europanivå. Just nu är det ovanligt många processer i luften som berör oss och inte alltid i rätt riktning för oss, inklusive CAP som är i slutfasen av behandlingen. Han försökte ge en överblick över vad som är på gång i EU och vart CAP-processen är på väg.

17/6: Sammanställning och resultat av arbetet med vattendirektivet - Kajsa Edbom, LRF
Ett stort påverkansarbete om vattendirektivet pågick under våren i kommungrupperna runt om i Värmland. Resultatet blev fantastiskt! Hela 13 av Värmlands 16 kommuner begärde överprövning. Men vad händer i frågan nu? Vi informerade om det vi vet i dagsläget samt diskuterade om hur vi framåt kan gör fortsatt bästa nytta i vattenfrågorna!

17/6: Nyttan med ett kommunalt näringslivsråd ur ett bondeperspektiv - Johan Rydberg, Väse
Vikten av att aktiva lantbrukare sitter i näringslivsrådet samt dess funktion.

17/6: Info från Norrlandsgruppens senaste möte - Patrik Ohlsson, LRF Värmland