Aktivt skogsbruk gör mest nytta

Erika Eriksson, styrelseledamot i Mellanskog var en av föreläsarna. Hon hävdade att vi lägger för mycket energi och lyssnar för mycket på dom som är emot ett aktivt skogsbruk. Dessa är visserligen väldigt högljudda men hon är inte så säker på att de är så många som de vill få oss att tro.  Det är känslor och tyckanden styr debatten och inte vetenskap och fakta. Skogsägarna osynliggörs och deras kunskap tas inte tillvara. Om vi minskar våra avverkningar så minskar också möjligheterna att använda skogens produkter för att ersätta fossila produkter med förnyelsebart. Erika framhöll att vi idag inte har någon skogsbrist i Sverige, att vi idag har 600 fler arter i skogen än på 50-talet och att det inte sedan dess försvunnit någon art i skogen.

Miljörörelsen svartmålar

Bengt Danielsson är distriktschef på Skogsstyrelsen. Han gav en historisk tillbakablick och informerade om den nya skogspolitik som infördes 1993 med frihet under ansvar. Sverige har sen dess två jämställda mål i skogen, produktion och miljö.

Han anser att skogen är lite av en framgångssaga och att skogsbruket fungerar i stort sett bra.  Bland annat så har körskadorna blivit betydligt färre de senaste tio åren och gammelskog och död ved ökar. Medelhygget i Värmland är på 2,5 ha, alltså relativt små hyggen. Bengt vill dock lyfta fram något som inte är så bra och det är att betesskadorna i Värmland ligger på 15–18% men målet är 5%. 40 % av tallmarken planteras med gran vilket inte heller är så bra då gran på tallmark slutar växa. Skogsstyrelsen startar därför nästa år ett projekt kallat ”Mera tall”.  Värmland har tagit fram ett skogsprogram och Skogsstyrelsen driver ett projekt ”Smart skogsbruk”. Bengt kommer också in på att det instabila politiska läget vi har i Sverige och EU:s förslag till skogsstrategi kan påverka skogsbruket negativt.

Möjligheter växer på träd

Siste föreläsare för dagen var Jonas Karlsson, fältköpschef på Moelven. Han presenterade företaget och dess industrisatsningar i Värmland och påpekar att företaget har ett ansvar att förvalta den förnybara resurs som de lever av.  Moelven ägs av den norska skogsägarrörelsen och Jonas lyfter fram Norge som ett föregångsland när det gäller att bygga i trä. Världens idag högsta byggnad i trä är det så kallade Mjöstårnet i Brumunddal som är drygt 85 meter högt och där själva skelettet gjordes av limträ.  Virke från 33 ha slutavverkning gick åt för att bygga tornet. Nya produkter i trä kommer hela tiden och innovation och utveckling sker genom samarbete. Moelven har många medelstora sågverk där det är ca 35 mil från skog till sågverk. Marknaden idag styr mot mera lövträ och större variation på skötseln av skogen. En effekt av att skogen ska räcka till så mycket mer än bräder och plank kan bli att vissa delar av skogen måste skötas mer intensivt i framtiden.

Kommer skogen att räcka till

Allt man kan göra av olja kan man göra av träd. Frågan är om skogen kommer att räcka till för att ersätta fossila bränslen och produkter. Har miljörörelsen verkligen tänkt över hur vi ska kunna uppnå målet med ett fossilfritt samhälle om vi inte får bruka vår skog. En kort sammanfattning av dagen är att fokus, inte minst i klimatfrågan, bör ligga på att se möjligheter med dagens skogsbruk i stället för att polarisera debatten och utmåla det som ett hot. Då kanske miljö- och skogsrörelsen tillsammans kan vara kreativa och uppnå något positivt för miljön.

 

 Lisbeth Karlsson