Länsstyrelsens rådgivande organ viltförvaltningsdelegationen (VFD) beslöt 2014 om att länet ska hysa cirka 200 björnar. En björnspillningsinventering som genomfördes 2015 visade dock att vi snarare hade ungefär 350 björnar, alltså 150 fler än beslutad målnivå. I dagens 2019 har vi fortfarande ca 350 björnar. Den höga nivån får helt tillskrivas Länsstyrelsens oförmåga att närma sig måltalet på 200 stycken, genom att inte tillåta en tillräckligt hög avskjutning. Att inte lyckas hålla antalet björnar på den överenskomna nivån påverkar flera näringar och intressen negativt.

För skogsbrukets fältpersonal är den höga björntätheten ett reellt arbetsmiljöproblem då många upplever otrygghet då de vistas i skogen för att göra sitt jobb. Det rörliga friluftslivet i form av bär-och svampplockare, orienterare, ryttare och skogsflanörer är hellre inte alla bekväma i att plötsligt stå inför ett möte med björn, speciellt om det då också sker i närmiljön.

Svårast rent känslomässigt är de gånger björnen orsakar angrepp på tamboskap. Det är inte alltid ett angrepp sker, men björnens närvaro påverkar och oroar djuren som blir både stressade och avmagrade. Ett av länsstyrelsens argument till att inte öka avskjutningen av björn är att angreppen på tamboskap inte ökat. Tyvärr ser vi att antalet får och fårbesättningar minskat i länet sedan 2014, och det påverkar självklart statistiken. Av de som finns kvar har även rutiner förändrats, till exempel att tackor med mjölkjuver inte hålls i skogsbeten vilket påverkar den biologiska mångfalden negativt. I länets livsmedelsstrategi finns en uttalad målsättning om att öka livsmedelsproduktionen i Västernorrland och då behöver rovdjursstammarna hållas på överenskomna nivåer.

Även biodlare får problem vid hög björntäthet, speciellt i de fall där björnen tappat rädslan för närheten till bebyggelse och människor.

Vi vill med detta inlägg söka förståelse hos allmänheten och Länsstyrelsen för de näringar, företag och fritidsintressen som gjort att folk bosätter sig på landsbygd, en livskvalité som inte innefattar oro och rädsla för vilka konsekvenser björn kan orsaka.

Stig Högberg, Norrskog

Gun Fahlander, Jägareförbundet

Göran Tjärnberg, SCA

Thomas Kroik Kristoffersson, Rennäringen

Bertil Nordin, Rörliga friluftslivet

Margita Sjöberg, Fäbodbruket

Thomas Eriksson, Fåravelsföreningen

Gunilla Kjellsson, Lantbrukarnas Riksförbund