Kommunen har som policy att man inte ska exploatera högvärdig jordbruksmark, ändå är det precis sådan mark man pekat ut för framtida bostads- och verksamhetsområden.

I översiktsplanen har kommunen också lagt in kartskikt över stora sk tysta och orörda områden. LRFs kommungrupp menar att dessa skikt ska tas bort.

- Här finns en risk att kommunen lägger en död hand över landsbygden och våra utvecklingsmöjligheter, och det på mark som kommunen varken äger eller har rådighet över säger Fredrik Andersson, kommungruppsordförande.

Munkedals kommungrupps yttrande över kommunens kommande ÖP >>

En kommunal översiktsplan är ett viktigt dokument som kan ha stor påverkan på de gröna näringarnas möjligheter för utveckling. Tänk därför på att ha koll på när ÖP uppdateras i era kommuner, vi i personalen hjälper gärna till om ni vill ha stöd med era yttranden.

Martina Philip
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, martina.philip@lrf.se