LRF Västra Götaland har efter upprepade försök under hösten och vintern till dialog med länsstyrelsen för att få myndigheten att erkänna fel i handläggning i ett enskilt ärende och bot och bättring, nu ändå funnit det nödvändigt att anmäla Länsstyrelsen i Västra Götaland för granskning hos Justitieombudsmannen. Ärendet har sitt ursprung i ett rovdjursangrepp på får i Marks kommun.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län mottog den 26 februari 2016 en anmälan från en av sina praktikanter om misstänkt djurplågeri hos en av våra medlemmar i Marks kommun som drabbats av rovdjursangrepp i sin fårbesättning. Bakgrunden till anmälan var att vår medlem tidigare samma dag ringt till Länsstyrelsen i anledning av ett misstänkt rovdjursangrepp på hans gård där hans får hade blivit utsatta och en tacka dödad.

Vid ett rovdjursangrepp har djurägaren att kontakta Länsstyrelsen för en kontroll av angreppet av en besiktningsman eftersom Länsstyrelsen genom besiktningsmannen måste konstatera att djuret/djuren avlidit just till följd av ett rovdjursangrepp för att ersättning för djuret ska betalas ut.

När ett rovdjursangrepp har skett har Länsstyrelsen en arbetsordning av vilken det framgår att Länsstyrelsen skyndsamt ska åka till den drabbade gården för inspektion. Detta skedde inte i aktuellt ärende utan inspektionen skedde först på eftermiddagen trots att samtalet till Länsstyrelsen kom på morgonen. Besiktningsmannen var på väg till ett möte tillsammans med praktikanten och tf chefen för viltenheten och inspektionen skedde på vägen till mötet på eftermiddagen. När de kom till gården åkte de till den hage där det döda fåret låg för att besiktiga det och kunde konstatera att det dödats av ett lodjur.

Vår medlem hade även hittat en tacka som var rejält chockad, men i övrigt utan andra skador, som han hade kört till ladugården och lagt i en sjukbox som var belägen i ladugården med visst strö och vatten. Under dagen och i väntan på besiktningsmannen tittades tackan till kontinuerligt och förhoppningen var att tackan skulle kvickna till. Vår medlems uppfattning var att besiktningsmannen skulle titta på tackan innan den eventuellt skulle avlivas.

Ärendet blev föremål för brottmålsrättegång vid Borås tingsrätt den 21 augusti 2018. Vår medlem åtalades för djurplågeri alternativt brott mot djurskyddslagen för hanteringen av den chockade tackan. Vår medlem frikändes helt av tingsrätten den 5 september 2018.

Med denna JO-anmälan vill vi se en granskning av Länsstyrelsens sätt att hantera den anmälan som gjordes av praktikanten. Praktikanten var vid tillfället nyutbildad och saknade erfarenhet av såväl rovdjursangrepp som praktisk djurhållning. Praktikanten hade inte heller varit inne hos tackan i boxen vid tillfället utan stått utanför. Hon hade inte heller känt på tackan eller haft möjlighet att göra några närmare iakttagelser av henne eftersom tackan legat med baken mot henne.

Vi anser att Länsstyrelsens inblandade medarbetare agerat grovt felaktigt. Länsstyrelsen baserar sin anmälan uteslutande på uppgifter lämnade av en praktikant utan erfarenhet av rovdjursangrepp eller djurhållning. Inte heller några andra kontakter såsom kontakt med besiktningsmannen eller veterinär för en bedömning görs innan Länsstyrelsen lämnar in anmälan till åklagarkammaren.

Uppgifter från besiktningsmannen och tf-chefen på viltenheten som saknade kunskap om tamdjurshållning upptas av polisen först i mars 2017, således drygt ett år efter händelsen. Länsveterinären kontaktas först i november 2017, också av polis, och har inför sitt utlåtande inte tillgång till uppgifter från vår medlem kring händelsen.

Vid besöket i samband med händelsen den 26 februari 2016 ifrågasatte inte Länsstyrelsens personal vår medlem om de betänkligheter som de sedan visade sig ha om den plats som tackan vistades på, hennes tillstånd eller hans agerande för att få hans syn på saken. Grunden för åtalsanmälan har således endast baserats på praktikantens känslor kring händelsen utan stöd i vare sig föreskrifter, lag eller på erfarenhet.

En åtalsanmälan från Länsstyrelsen är ett stort ingrepp för den enskilde djurhållarens integritet, person och många gånger till yrkesutövning. Länsstyrelsen bör därför se till att det finns ett noggrant och tillförlitligt underlag. Vår uppfattning är att åtalsanmälningar bör göras först efter kontakt och bekräftelse från personer som har erfarenhet inom området djurhållning och rovdjursangrepp. Särskilt i fall som här där djurhållare inte har fått något påpekande från Länsstyrelsen angående sin djurhållning tidigare.

Myndighetsutövning på det sätt som här skett är inte acceptabel. Avsaknaden av interna kontrollfunktioner vid dylika anmälningar medför att vi ifrågasätter kompetens, kunskap, erfarenhet och riktighet i de beslut som tas av myndigheten.

Enligt 5 § förvaltningslagen får ett ingripande endast ske om åtgärden kan antas leda till det avsedda resultatet. Det kan inte anses vara möjligt att bedöma om denna anmälan skulle kunna medföra en eventuell lagföring på det material som länsstyrelsen hade vid tidpunkten för beslutet att göra en åtalsanmälan. Att på ett sådant bristfälligt underlag besluta om åtalsanmälan med de konsekvenser som en sådan anmälan får för den enskilde måste anses som ett tjänstefel. Länsstyrelsens handläggare har i vart fall genom sitt agerande brutit mot förvaltningslagens bestämmelser paragraferna fem och 23.

Förvaltningslagen är tydlig i att en myndighet ska se till att ett ärende blir utrett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver. Detta har inte skett i aktuellt ärende. Genom sin roll som arbetsgivare för handläggarna har Länsstyrelsen brustit i ärendet. Av ovan nämnda omständigheter framgår att ärendet är undermåligt hanterat hos Länsstyrelsen. Genom de brister som funnits i aktuellt ärende har Länsstyrelsen brustit på ett sådant sätt att Länsstyrelsen förtjänar skarp kritik.

Anmälan till justitieombudsmannen >>

Sofia Karlsson
Ordförande LRF Västra Götaland, asofia.karlsson@telia.com

Robert Larsson
Regionchef LRF Västra Götaland, robert.larsson@lrf.se