Beskrivning av föregående möte  innan midsommar>>

Jag (Martin Gustavsson), Sofia Karlsson och Håkan Persson deltog från regionstyrelsen, Jan Landström och Jenny Nilsson deltog från personalen. Denna gång skulle vi diskutera områden där nytt arbetssätt skulle vara till nytta för både lantbrukare och myndigheternas verksamhet, dvs göra arbetet lättare, effektivare och trevligare för alla parter.

Vi från LRF hade förberett fem förslag:

  • Generella biotopskydd, speciellt dispensprocess
  • Handläggningstid för utökning av verksamhet inklusive miljökonsekvensutredning
  • Bedömning småskalig vattenkraft
  • Markavvattning i jordbruksmark
  • Markavvattning i skogsmark

Där de första två är områden där vi ser behov av förändring och där de resterande tre är nya områden där vi ser goda möjligheter att ”göra rätt från början”.

Reaktionen från myndighetsrepresentanterna var blandad, men myndigheterna kommer ta med sig förslagen till sitt interna arbete och därefter fortsätter dialogen med LRF i slutet av september.

Martin Gustavsson
Styrelseledamot LRF Västra Götaland, mghg00@gmail.com