Denna gång genomfördes mötet som en videokonferens och som började med att Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen gav återkoppling på de förslag som LRF lämnade vid förra mötet den 14 augusti om områden där nytt arbetssätt skulle vara till nytta för både lantbrukare och myndigheternas verksamhet. Liksom vid förra mötet delta jag (Martin Gustavsson), Sofia Karlsson och Håkan Persson från regionstyrelsen, Jan Landström och Jenny Nilsson deltog från personalen.

Återkopplingen från myndigheterna kan sammanfattas enligt följande.

  • Generella biotopskydd, speciellt dispensprocess: LRFs arbete pågår i flera spår i denna fråga. LRF vill för det första få till en jordbrukarvänligare bedömning av när dispens kan medges. Dessutom behöver en genomförd tillsynskampanj följas upp och slutligen behöver LRF och Länsstyrelsen gemensamt arbeta för att förenkla ansökningsförfarandet. I slutet av november ska berörda från LRF respektive Länsstyrelse träffas för att arbeta vidare enligt dessa spår.  
  • Handläggningstid för utökning av verksamhet inklusive miljökonsekvensutredning: Möjligheterna att göra denna ärendehantering smidigare för alla berörda kommer behandlas vid ett möte i mitten av oktober mellan Länsstyrelsens Miljöavdelning och LRF.
  • Bedömning småskalig vattenkraft: Intressant med nytt arbetssätt, men det kan inte bli aktuellt förrän regeringen fastställt ny nationell plan för vattenkraften.
  • Markavvattning i jordbruksmark: Många enheter inom Länsstyrelsen är engagerade i olika vattenärenden, koordinering pågår för ökad samordning.
  • Markavvattning i skogsmark: Det har tagits fram nya nationella målbilder för skyddsdikning och dikesrensning. Skogsstyrelsen önskar dialog med bl a LRF om hur dessa målbilder kan utgöra grund för verksamhet i syfte att få till stånd både mer och bättre dikesunderhåll sett till både ekonomi och miljö.

Vi från LRF hade förstås hoppats på att Länsstyrelsen hade kommit längre, men vi får trots allt i dagsläget vara positiva till att steg verkar tas i riktning mot god myndighetsutövning.

Vid nästa möte i höst är tanken att vi skall diskutera kring konkreta åtgärder där intressena i det regionala miljömålsarbetet sammanfaller med LRF-medlemmars intressen på gårdsnivå, samt kring hur lärdomar från Skogsstyrelsens arbete med målbilder kan tillämpas i Länsstyrelsens arbete med kulturlandskapet.

Martin Gustavsson
Styrelseledamot LRF Västra Götaland, mghg00@gmail.com