-Det är ett stort problem äganderättsligt då väldigt många känner sig överkörda men det är också ett konkret problem genom att redan prospekteringsfasen skapar mycket konflikter med bland annat körning, borrhål och påverkan på skog och mark. Det påverkar oerhört stora områden och vi anser bland annat att kommunen bör ha vetorätt i en tidig fas i processen.

Vad gör LRF Västra Götaland inom frågan?

 -Vi är med och skriver debattartiklar, svarar på remisser och försöker vara med och hjälpa till att anordna möten. Vi påverkar politiker på olika nivåer och bidrar till att skapa nätverk mellan områden med samma typ av problem. Något som ni alla kan göra är att skriva under namninsamlingar, vi har dels en om lokal beslutsrätt och dels en som berör LRFs krav på förändring av minerallagen (eller borttagande av).

Det är också viktigt att trycka på för alternativa material såsom utvecklingen av grafen (nanoskikt av kol och branschens standard för densamma) som till exempel ska kunna ersätta kobolt som är det mineral som är intressant just i Havsmon vid Unden som är ett område här i Västra Götaland där man vill prospektera.

Vilket är det största problemet med minerallagen som LRF Västra Götaland ser det?

-Den bristande delaktigheten och att vi inte har kommunal vetorätt är ett stort problem! Man bör bli informerad som markägare direkt när Bergstaten vet att någon intresserar sig för området. Att markägaren inte äger rätt till ersättning vid prospektering är ett annat stort problem eftersom det ofta lämnar stora spår i naturen. Prospektering är i många fall i onödan och där brytning av olika skäl inte kommer att bli aktuell ska inte heller ges tillstånd att prospekteras. Om det är aktuellt med prospektering och brytning så måste ersättningarnas höjas till både markägare, bygden och staten. Ersättning ska utgå både för prospektering och brytning. Regelverket i miljöbalken räcker, vi behöver inte någon minerallag.  Det är inte bara LRF som driver frågan kring  förändrad lagstiftning, även professorer i geologi stöder kraven på en ny lagstiftning. https://www.nyteknik.se/opinion/ny-lagstiftning-kravs-for-hallbar-utvinning-av-kritiska-metaller-6971013

LRF Västra Götalands motion 2019 till riksförbundsstämman 2019 - Avskaffa minerallagen  >>

Clara Hyltbäck, kommunikatör LRF Västra Sverige
clara.hyltback@lrf.se