Pollinatörer är oerhört viktiga för lantbruket och under kvällen fick deltagarna lära sig vad de kunde göra för att öka förutsättningarna för de vilda pollinatörerna. Till sin hjälp hade man tagit Peter Nolbrant, biolog som inventerat vildbin i Karlsborg samt Karin Hante som arbetar med Åtgärdsprogrammet för hotade arter, båda från Länsstyrelsen.

Ett tjugotal deltagare lyssnade intresserat när Peter redogjorde för hur vildbina lever.

Det finns cirka 300 arter med vildbin, dessa är solitärbin, det vill säga de har inga samhällen, utan honan lever ensam utan arbetare. Hon samlar pollen som hon lägger varje ägg i ett eget rum med en matsäck av pollen bredvid. När larven kläckts äter den upp sin matsäck, växer och utvecklas under sommar och höst till ett nytt solitärbi inuti sitt bo. Följande vår kryper hanarna ur boet lite före honorna och väntar utanför tills de kan para sig. Efter parningen dör hanarna och honorna börjar bygga nya bon, lägga ägg och samla pollen till nästa generation bin.

Solitära bin sticks inte på samma sätt som tambin då de inte har något större behov av att försvara sig.

Det man kan göra som lantbrukare är att se till så att det finns blommor hela säsongen, träd som sälg och lönn är oerhört viktiga likaså maskrosor och andra blommor.

- Om man har en gammal gårdsväg kan man också hålla denna öppen så att bina har någonstans att bygga bo, de tycker om slitna ytor. Sjuttio procent av de solitära bina bor i marken, säger Peter.

Under kvällen fick deltagarna också tips på hur de kunde göra för att gynna de vilda pollinatörerna.

- Man kan frilägga sand där bina har förutsättningar för att bygga bo, gamla husbehovstäkter kan vara bra att underhålla så de inte växer igen. Man kan också fundera på hur man har sitt bete, man kan exempelvis stängsla av en bit så att blommorna får möjlighet att gå i blom, även bete med olika djurslag kan vara ett alternativ, sa Karin.

I Karlsborg finns alla förutsättningar för att gynna pollinatörerna då det finns mycket sandmarker där de trivs, men man kan jobba med pollinatörerna även på andra ställen runt om i regionen men det krävs att man ger dem rätt förutsättningar.

- Forskning visar att om vilda pollinatörer pollinerar en bärodling så ger det större och sötare bär, så man har allt att vinna på att gynna dem, avslutade Karin.

Länsstyrelsen skickade också med att vi alla måste hjälpas åt att få bort de invasiva arterna, som exempelvis lupiner.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se