Reservatet omfattar till stora delar ett Natura2000-område som delvis redan ägs av staten. Dock är de privata markägarna som också ingår, kritiska till reservatsbildning på sin mark. 

LRF anser att reservat inte ska bildas mot markägarens vilja. I det här fallet är denna tvångsmässighet inte det enda problemet. De delar av reservatet som underställas en aktiv skötsel för att behålla naturvärdena, kräver både tid och pengar. Något som Länsstyrelsen inte kan garantera. Det har inte gjorts någon beräkning av vad åtgärderna kostar och det har heller inte avsatts pengar i budgeten till denna skötsel.  

Historiken visar därtill att skötseln inte utförts enligt plan i det befintliga Natura2000-området. 

LRF anser också att myndigheten behöver reflektera över de långsiktiga effekter som uppstår när markägare som skött sin skog extra varsamt, eller kanske aktivt sparat områden, bestraffas med att bli av med brukanderätten över marken. Signalen som staten sänder ut blir därmed ofrånkomligen att höga naturvärden är en riskfaktor i företaget.

LRF Västra Götalands yttrande >>

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF Västra Götaland
erik.evestam@lrf.se