Något av det vi framförde var:

Kommande ÅP (Åtgärdsprogram) i ramdirektivet för vatten 2021-2027
Det krävs att alla undantag används fullt ut. Det behövs ordentliga konsekvensanalyser över de förslag till åtgärder som presenteras.

Nationell plan kring vattenverksamhet
KMV (Kraftigt modifierat vatten) har våra politiskt valda sagt att vi skall använda (en av många möjligheter). Vi vill försäkra oss om att de kommer användas samt hur utredningen kring det går.

Hur ser Länsstyrelsen på 1,5 TWh, tak eller rekommendation
Här blev diskussion kring hur man skall förhålla sig till Natura 2000 områden. Skall de räknas med eller inte. Vi fick inget svar utan de återkommer när utredning klar.

Göta älvs vattenskyddsområde
Vi tackade Länsstyrelsen för att de hörsammat de önskemål vi framfört via brev om att det inte räcker att sätta in annons i tidningen. De kommer nu skicka brev till ca 500 berörda. De med mer än 10 ha.

Imageundersökning
För tredje gången hamnar landsbygdens/lantbrukarnas svar lägre än andra intressegrupper. Vi konstaterade att det stämmer med LRFs egen undersökning. De kommer nu stämma av med de Länsstyrelser som hamnat högt i LRFs undersökning. Samt i dialog med oss titta på vad som behöver förändras.

Hjortvilt
Länsstyrelsens svar på Naturvårdsverkets remiss skiljde sig åt från många andra i vissa frågor. Vi framförde att vi noterat detta och bad dem redovisa hur de kom fram till sina slutsatser. Svaret var att de har lyssnat på alla. Länsöverdirektör Lisbeth Schultze sade dock att nu när de skall svara på regeringens remiss ska det säkerställas att alla instanser på Länsstyrelsen har getts möjlighet att tycka till.

Reservatsskötsel
Barkborreangrepp inom reservat har många medlemmar hört av sig kring. Vi påtalade detta och att det i sommar varit svårt att komma i kontakt med Länsstyrelsen. Det skall fungera bättre nu säger de.

Generellt biotopskydd
Återkommande ämne. Ansökningarna om undantag har i stort sett upphört i VG till skillnad från övriga län. Länsstyrelsen kommer nu träffa några fler Länsstyrelser och sätta sig ner och jämföra fall och bedömningar. Vi bidrar med fall.

Sofia Karlsson
Ordförande LRF Västra Götaland, asofia.karlsson@telia.com