En torsdagskväll nu i september träffades ett antal markägare och representanter från Södra och LRF i Gransjöås för att diskutera vad som kan göra skadan så liten som möjligt när SvK tänker använda den så kallade vingelmån vid renoveringen.

Energimarknadsinspektionens syn på saken

Ett beslut om nätkoncession ger tillstånd för en viss sträckning men det är först i detalj-projekteringen som den exakta sträckningen bestäms. Om man som nätföretag har behov av att ändra ledningens sträckning måste man undersöka om ändringen är så pass liten att den inte ger utslag i kartan som tillhör beslutet. 

Den justerade sträckningen måste även efter ändringen stämma överens med kartan i beslutet. Detta innebär en så kallad vingelmån på cirka 50 meter. Det är dock viktigt att den förändrade sträckningen inte bryter mot eventuella villkor och försiktighetsåtgärder. I sådana fall krävs en ny nätkoncession. Vingelmånen kan användas som riktmärke och vara vägledande vid en ändring av sträckningen för en befintlig ledning. Ryms ändringen inom vingelmånen behöver man inte göra någon ny ansökan om nätkoncession. 

Svenska Kraftnäts syn på saken

Förnyelsen innebär att en ny 400 kV-ledning byggs i samma sträcka som den befintliga, som därefter rivs. Då ledningen förnyas i samma sträcka kan ombyggnationen göras inom befintligt koncessionstillstånd. Under våren 2019 ansöker Svenska Kraftnät om förlängd koncessionen för Stenkullen-Horred hos Energimarknadsinspektionen, Ei. Under handläggningen av förlängningen skickar Ei ärendet på remiss till berörda sakägare. 

Markägarnas syn på saken

Mitt i det här står berörda markägare som inte får några rejäla besked. Det är inte värdigt ett rättssamhälle att inte utreda andra lösningar som markkabel i annan sträcka eller stolpar som klarar de två ledningarna som går i parallellgång.

En sak står klar och det är att ledningen kommer att flyttas österut. Ny skog blir utsatt för de västliga vindarna. 

Varför agerar inte kommunerna och Länsstyrelsen? Är man så förblindad eller har man inte fått korrekt information om påverkan av renoveringen?

Oavsett detta så var det ett antal markägare som tänker ta kampen för sin skog. Det var gott om idéer om hur jobbet ska gå vidare. 

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se