Här har aktörerna RISE, Toppfrys, Västra Sveriges Konservväxtodlarförening, Columella Innovation, Agroväst och Gröna Klustret gått samman för att hitta den eller de bäst lämpade åkerbönorna för odling och skörd i Västra Götaland. Torsdagen den 8 oktober presenterades resultaten vid Gröna mötens nypremiär i Fyrbodal från den första skörden inom projektet på Bistro & Skafferi på Nuntorps gård.

Störst fokus under projektets första år har legat på odling och skörd. Våren 2020 såddes åkerbönor av åtta olika sorter i två sortförsök. Det såddes också två odlingstekniska försök med tre olika utsädesmängder och olika ogrässtrategier. Björn Roland (Västra Sveriges Konservväxtodlarförening) som arbetar som växtodlingsrådgivare i projektet berättar att de under den första skörden försökt pricka in T-tal på 80, 90 och 110. Detta fungerade olika bra för olika sorter och skördeperioder.   

Utöver ovan nämnda projektpartners är också eleverna på Nuntorps naturbruksgymnasium del av projektet. Tillsammans med handledare har de stått för den största delen av det praktiska arbetet med skörd under 2020.

Lärdomarna från projektets första år är flera. Inte minst har det blivit uppenbart att de måste hitta lämpliga metoder för ogräsbekämpning och högsta möjliga avkastning, de måste också minimera svinnet. Svinnet uppstod främst vid tröskning med stationär provtröska på Toppfrys fabrik av bönor med T-tal runt 110 eller över (stor del av bönorna flög ur testtröskan) men också vid rensning då för små bönor inte klarade sig genom exempelvis tvätt. Inför andra projektåret återstår alltså en del processtekniska utmaningar.

Härnäst står dock avsmakning av de skördade bönorna som genomförs av en smakpanel på RISE. Bönorna som ska avsmakas är av alla olika sorter och T-tal. Några av förhoppningarna med avsmakningen är att kunna avgöra vid vilket T-tal bönorna bör skördas och vilka sorter som smakar allra bäst. Planen är att inför sådden 2021 ha ett mindre antal sorter att fokusera på utifrån faktorerna smak, avkastning, ogräskonkurrens och någorlunda jämn mognad.

Här kan du se en kort film av olika delar av projektet med elever från Nuntorp naturbruksgymnasium från sommaren 2020: Lokal produktion och förädling av frysta grönskördade bönor 2020 >>  

Sandra Wilsson
Samordnare för satsningen Främja hållbart lantbruk inom Klimat 2030 - Västra Götaland, Sandra.Wilsson@lrf.se