I reservatsbeslutet går att läsa att syftet med reservatet är ”att bevara och utveckla en gammal barrskog…”. I verkligheten håller granbarkborren på att ödelägga både naturreservatet och omgivande granskogar. Flera skogsägare i närområdet har tvingats avverka angripen skog.

Naturvårdsverket skriver att; ”Länsstyrelsen ska vara en aktiv part och föra dialog med de markägare som har skog i nära anslutning till skyddade områden med större mängder granbarkborre”. Av det har inte Ingemar Melén märkt något av. Orkar inte Länsstyrelsen leva upp till vad de skall göra?!

Länsstyrelsen har fått i regeringsuppdrag att redovisa vilka åtgärder de vidtagit för att minska spridningen av granbarkborrar från utbrott i skyddade områden. I praktiken ser vi att åtgärderna inte är tillräckliga. När borrarna svärmar, då är det bråttom. På ett par veckor förvandlas friska granar till döende yngelkammare. Och allt detta sker i myndigheternas semestertider.

Per Carlsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, per.carlsson@lrf.se