Mötet leddes föredömligt av avdelningsordförande Per Carlsson och årsmötet konstaterade vid dragningen vilken omfattande och varierad verksamhet som ändå bedrivits i LRF Orust under året trots den för folkrörelsens aktiviteter extremt hämmande Coronapandemin.

Verksamhetsberättelsen för LRF Orusts kommungrupp och lokalavdelning 2020 som presenterades på mötet för inspiration och hopp om åter ljusare tider!

Vi har genomfört ett medlemsmöte på temat Nyfiken på solenergi 23/10.

Vi har haft en plöjutbildningsträff med plöjningsvärldsmästaren Ulrik Olsson på Toggestala gård.

Vi har haft en pubkväll på Veras i Ellös med Gun-Britt från Göksäter där 60 medlemmar deltog.

Vi har haft ett studiebesök av Olssons frö i Allmagsgården där 40 medlemmar deltog.

Vi har haft en informationsdag i fält med tema Röjning av ungskog tillsammans med Södra i Lilldal där 45 medlemmar deltog.

Vi genomförde en tipspromenad i Kultehamn där 25 medlemmar deltog.

Vi har haft en Coronaanpassad LRF-aktivitet. En QUIZ-runda på nordöstra Orust med valfritt fordon. Åk när det passar er under en dryg månad och lär er mer om bygden när ni besöker ställena som frågorna handlar om.

Vi har varit projektägare för ett Lovaprojekt som byggt två satellitgödselbrunnar. Syftet är bland annat att gödseln ska finnas redo på platsen under sommaren när lantbrukaren har mycket att stå i. Gårdarnas totala lagringsvolym ökar också. På detta sätt blir det lättare att sprida gödseln under bra förhållanden, så att mer näring kan tas upp av grödorna istället för att gå ut i vattendragen.

Plastinsamling har genomförts två dagar på våren och en dag på hösten.

Frågestund för medlemmar har genomförts med miljöchef Ulrika Marklund och kommunstyrelsens ordförande Catharina Bråkenhielm .

Två medlemsmöten har arrangerats angående nya vattenskyddsföreskrifter för Rödsvattnet i Röra och Stala församlingshem.

Vi har genomfört en träff i kommunhuset om markkartering inom LOVA-satsningen

Vi har gjort en skrivelse till kommunen angående skolmaten, att medverka till att servera mer lokalproducerad mat och har genom Orustförslaget fått fler än 200 medborgare att via sitt Bank-Id stödja förslaget.

Vi har arrangerat ett möte för nystartsjobb inom Gröna näringar tillsammans med kommunen och Arbetsförmedlingen.

Robert Larsson
Regionchef LRF Västra Sverige och medlem i Orusts LRF, robert.larsson@lrf.se