Björn Christiansson och Lina Brekken är två av de drabbade markägarna. 
– Enligt Trafikverkets förslag kommer gång- och cykelvägen att ta onödigt mycket jordbruksmark i anspråk, säger Lina.

Den föreslagna sträckningen går flera meter in på deras mark, på det bredaste stället cirka 18 meter.
– Trafikverket vill inte ha gång-och cykelvägen nära biltrafiken, men på andra ställen finns det berg och där är det inga problem med att dra cykelvägen dikt an bilvägen, säger Björn.  

Markägarna har haft flera samråd med Trafikverket, som också har varit på plats ute i fält. Markägarna har också tagit fram egna förslag för placering av gång- och cykelvägen, men har inte fått något gehör. 
– Vi är för att det byggs en gång-och cykelväg men det får stora konsekvenser. I dag brukar vi marken och har betande djur, men om gång-och cykelvägen placeras enligt förslaget så blir det knappt lönt att beta strandängarna och det kan bli omöjligt att ta foder. Det innebär i så fall att vi måste köpa in foder, och då kanske vi i stället avvecklar djurproduktionen, säger Björn.  

Länsstyrelsen har ställt sig positiv till dragningen av gång och cykelvägen enligt Trafikverkets förslag vilket markägarna tycker är märkligt.
– Livsmedelsstrategin syftar till att vi ska kunna producera livsmedel, och våra djur betar dessutom strandängar och andra marker med särskilt värdefulla värden. Då kan man ju undra vad Länsstyrelsen grundar sitt beslut på, säger Björn. 
 

Björn och Lina är besvikna på Trafikverket och deras samråd.
– Vi ser det som en demokratifråga. Samrådet är inte ett samråd, utan ren information från myndigheten där vi inte kan påverka något.
 

– Vi följer de direktiv som finns och utgår från väglagen och miljöbalken. Vi föredrar alltid en lösning med skiljeremsa eller dike utanför tätorter, där det är möjligt utan orimliga konsekvenser, säger Jakob Warringer på Trafikverket.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se