Har Trafikverket ändrat något i förslaget efter markägarnas synpunkter? 

- Det har gjorts både mindre och mer omfattande förändringar i gång- och cykelvägens  utformning som direkt berott på synpunkter från berörda markägare. Den största förändringen är att diket mellan befintlig väg och planerad gång- och cykelväg minskats på delar av sträckan med mindre intrång i jordbruksmark som följd. Hur stor minskningen är varierar men det rör sig om ett par meter för den största delen som ändrats. Vi avser alltså fortfarande att ha kvar ett dike mellan gång- och cykelvägen och vägen eftersom vi anser att detta är en betydligt bättre lösning jämfört med att ligga dikt an befintlig väg. Framför allt är detta med hänsyn till oskyddade trafikanter, trafiksäkerhet, kostnader i både bygg- och driftskedet samt landskapsbild. Lösningen med skiljeremsa/dike är alltid den vi föredrar för gång- och cykelvägar utanför tätorter där det är möjligt utan orimliga konsekvenser. 

Hur arbetar ni med Livsmedelsstrategins implementering när ni drar igång sådana här projekt? 

- Livsmedelsstrategin är inget vi hanterar direkt i de enskilda projekten. Däremot hanteras frågan om påverkan på jordbruksmark genom att hela vår planerings- och byggprocess styrs av väglagen och miljöbalken.  Detta gör både att vi är skyldiga att ta så lite mark som möjligt i anspråk och att jordbruksmarken som sådan är ett av många värden vi har att ta hänsyn till i arbetet med utformningen av våra projekt. 

När ska beslut tas?  

- Angående tiden så planeras vägplanen att skickas in för fastställelse någon gång innan semestern. Fram till dess är det alltså öppet att inkomma med synpunkter, men ju senare i processen de inkommer desto svårare blir det förstås för oss att hantera dem på ett bra sätt. Efter det att planen skickats in kan det normalt ta upp till 6 månader innan det att beslut fattas men det kan också gå betydligt fortare än så. Så snart beslut fattats finns även möjligheten att överklaga planen. 

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se