Deltog gjorde Martin Gustavsson och jag från VG-styrelsen och från personalen deltog Robert Larsson, Janne Landström, Jenny Nilsson, Erik Evestam, Christer Jansson, Martina Philip och Per Carlsson. Från Länsstyrelsen deltog landshövdingen, länsöverdirektören samt cheferna för Landsbygd Ingrid Guldbrand, Natur Sven Swedberg, Vatten Sandra Brantebäck och Miljö Ulrika Samuelsson.

Vatten

Vi diskuterad pågående remiss för vattendirektivet där vi från de gröna näringarna önskade ett särskilt möte med Länsstyrelsen där vi kan föra fram vår syn på åtgärdsplan samt prata mer regionala och lokala frågor. Möten med olika näringar har skett i andra delar av landet, men inte här. Vi håller fortsatt kontakt i frågan. LRF Riks har haft ett möte med vattenmyndigheten där de fört fram LRFs synpunkter.

Att använda undantagen fullt ut kommer bli mycket viktigt för oss i denna cykel. Vattenmyndigheten tycker inte att de har fått full vägledning i den handledning som Havs- och Vattenmyndigheten tagit fram samt att de heller inte ser behov av att använda undantagen fullt ut. Vi förde resonemang kring detta. Vår landshövding har fått ett samordnande ansvar för vattendelegationerna och kommer ta upp denna fråga när de har möten med HaV.

Dammägare utan koppling till vattenkraft har inte möjlighet att ta del av fonden för vattenkraft och riskerar därför att stå utan medel för åtgärder. Vattenmyndigheten kommer ta kontakt med samtliga dammägare för dialog om åtgärder. Länsstyrelsen önskar tidiga inspel om det vi hör medlemmar som oroas över vad som gäller deras damm.

Ny pandemilag

Vi fick en kort rapport om Länsstyrelsens roll när den nya pandemilagen träder i kraft. Bland annat har Länsstyrelsen ansvar för att kontrollera köpcentrum vilket de påbörjade i fredags.

Länsstyrelsens bidrag till målen i den Nationella livsmedelsstrategin

Mycket handlar om stödhantering och Länsstyrelsen konstaterar att de har kunnat använda pengarna dit det var tänkt. De har som mål att använda alla medel och trots förseningarna i början av perioden har de betalat ut alla tilldelade medel.

Inom Regler och villkor finns ett tydligt fokus på förenklingar där ett område varit miljöprövningar. Där har vi sedan förra mötet haft möten mellan LRF och Länsstyrelsen för att hitta lösningar som förenklar för båda parter.

En del som Länsstyrelsen konstaterat fungerar bra är att utbilda sin personal i motiverande samtal. Det liknar till stora delar det vi inom LRF kallar coachande samtal. Hittills har veterinärer och djurskyddsinspektörer genomgått utbildningen, men under året kommer även de som jobbar inom övriga stödkontroller och personalen inom viltenheten genomgå utbildning.

Klimat 2030

Klimatmål 13 om att minska klimatpåverkan på de måltider som serveras offentligt. Vi önskade se Länsstyrelsens och VGRs konsekvensanalyser av detta mål. De offentliga måltiderna har ett stort symboliskt värde och tittar vi på förutsättningarna att producera livsmedel i VG ser vi att målkonflikter kan uppstå när nötkött producerat från västsvenska betesmarker med stor biologisk mångfald beskrivs så negativt.

Länsstyrelsen ser inte direkt att det skulle finnas ett bekymmer med detta mål, men lovar att undersöka om man gjort någon konsekvensanalys av klimatlöfte 13 för livsmedelsstrategins måluppfyllelse och västsvensk livsmedelsproduktion.

Övrigt

Oroliga ägare till mark som ligger i närhet till naturreservat med granbarkborreangrepp hör av sig till oss. Fortsatt diskussion kring detta kommer ske mellan LRF och Naturvårdsavdelningen.

Vi uttryckte tillfredsställelse med Ingrid Guldbrands agerande i förhållande till SVTs Uppdrag granskning om det svenska djurskyddet.

Martin lyfte ett tack för att Länsstyrelsens arbete inom det regionala skogsprogrammet gått från klarhet till klarhet under 2020.

Vi uttryckte också att det är bra att dialogen kring älgförvaltningsområdena har kommit igång och att dialogen nu fungerar bättre.

Nästa möte

Eftersom detta möte blev digitalt bjuder vi in till nästa möte också som blir ett möte i fält den 2 september. Inbjudan mottogs av alla med stor entusiasm.

Sofia Karlsson
Ordförande LRF Västra Götaland, asofia.karlsson@lrf.se