Det säger Kajsa Edbom som nu arbetar med vattendirektivet för LRF Västra Sverige.

Men resten av alla åtgärder lantbruket gör då? Hur är det med precisionsgödsling som helt tar bort överskottet av gödning och anpassas utifrån växtens behov? Hur är det med alla de noggrant utförda åtgärder på markerna med exempelvis dränering och kalkning för att få marken i så bra kondition som möjligt och för att växten ska ha bästa förutsättningar att ta upp så mycket växtnäring som möjligt?

- Tyvärr är inte dessa åtgärder något som vattenmyndigheten tar hänsyn till. LRF vill nu synliggöra dessa. Vi behöver i våra remissvar visa upp fler av de konkreta exempel på det vi gör, även de som inte är inrapporterade via föreläggande eller inom stödsystemet! Säger Kajsa.

LRF har därför tagit fram en checklista som man som medlem, lokalavdelning eller kommungrupp kan använda sig utav för att på så sätt få en överblick över vilka dolda åtgärder som har gjorts och görs.

Checklista - Frivilliga åtgärder >>

- Vi förstår att det är en stor och svår uppgift att samla in alla dessa uppgifter. Hur ska man enkelt kunna paketera och formulera effekten av ett sunt bondförnuft och ett bra företagande där den självklara kärnan är att näringsämnen gör sig bättre i jorden där den är tillgänglig för den växande grödan än i diket bredvid. Vi hoppas därför att formuläret kan vara till hjälp, att antingen användas som mall att via det skicka in konkreta exempel eller som en hjälp att få igång kreativiteten i remissvaren, säger Kajsa.

- Vi behöver visa att vi redan idag, utan vare sig stödåtgärder eller förelägganden, hela tiden gör förbättrande åtgärder på vår mark som är positiva med tanke på både ökad livsmedelsproduktion och att vi hela tiden jobbar med att göra ett av världens renaste vatten ännu renare!

Faktaruta
I det remissförslag som finns och de åtgärder som vattenmyndigheten räknar är följande:

  • Vårbearbetning
  • Fånggrödor
  • Kalkfilterdiken
  • Tvåstegsdiken
  • Strukturkalkning
  • Konventionell skyddszon
  • Anpassade skyddszoner
  • Konventionella skyddszoner
  • Våtmarker

Dessa räknas bara med förutsatt att det är sökt stöd för de, i annat fall kan det administrativa systemet inte hantera uppgifterna, vilket gör att alla de andra åtgärder som lantbruket inte gör räknas in.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se