- Vi har skickat in yttrande till Trafikverket, så nu får vi se om de tar till sig av kritiken säger Sune.

Sonen Johan är 20 år och han arbetar till vardags som skogsmaskinsförare. Johan har visat stort lantbruksintresse.

- Min ambition är att driva gården i framtiden och ha nötköttsproduktion och vall och spannmålsodling. Med Trafikverkets förslag på sträckning så kommer det att bli betydligt svårare då vi kommer få stora intrång på vår fastighet. Vi har inga stora fält som det är idag, de är små, tillräckligt små, nu kommer de bli ännu mindre. Såpass mycket mindre att jag i framtiden inte ens kommer kunna få söka Stödrätter eller EU-bidrag på de bitarna som kommer bli kvar, säger Johan.

Den nya vägen kommer att klyva skiftena på gårdarna längst hela dalgången eftersom Trafikverket planerar att behålla den gamla vägen. I dalgången går också Viskadalsbanan. Därför kommer dalgången att bli sönderhackad av vägar och järnvägen. Hos Sune kommer det bli en ny plankorsning med bommar samt en enskild väg som samlar ihop gårdarnas utfartsvägar, detta kommer att innebära stort intrång på Sunes och Ann-Jeanettes fastighet.

- Anledningen till att det föreslås en ny vägsträckning är att det förekommer skredrisk vid den gamla vägen, men detta verkar inte bekomma Trafikverket. Trafikverket har till och med föreslagit att kollektivtrafiken och skolskjutsarna ska gå på den gamla vägen, säger Sune.

Marks kommun har också yttrat sig och i sitt yttrande påpekat det olämpliga med att köra kollektivtrafik och skolungdomar på den gamla vägen där det förekommer skredrisk. Kommunen anser att marken ska återgå till jordbruksmark. Länsstyrelsen har i sitt yttrande bett Trafikverket komplettera planbeskrivningen med en tydlig redogörelse av vilka behov som motiverar bevarandet av befintlig väg 41 i hela sin sträckning, jämfört med att återställa delar av sträckningen till jordbruksmark.

- Vi markägare anser att den gamla vägen kan återgå till att bli åkermark igen, det skulle gynna lantbruket i dalgången säger Sune.

LRFs kommungrupp i Mark har också med engagerat sig och lämnat in ett yttrande. Man har också deltagit på ett antal möten med kommunen och med Trafikverket.

Kommungruppens yttrande i sin helhet hittar du på här >>

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se