Under punkten arvoden och reseersättningar frågade Lennart Bogren, fullmäktige från Skövde, om styrelsen fick tillräckligt bra betalt för att kunna göra ett bra styrelsearbete och det tyckte styrelsen att de fick.  

- Det som märks mest är väl att telefonsamtalen blivit längre med medlemmarna, sa Håkan ”HåPe” Persson som är vice ordförande.

Övriga i styrelsen höll med men styrelsen lade också till att eftersom de fysiska mötena minskat så pass mycket under året, så är telefonsamtalen ett bra sätt att hålla kontakt med medlemmarna, nu när de inte kunnat träffat medlemmarna fysiskt i någon större omfattning.

Redan under yttrande ett som berörde livsmedelsstrategin drog debatten igång och sedan höll den i sig under hela stämman. Sju riksförbundsstämmomotioner och tio skrivelser från LRF VG-stämman 2021 blev resultatet. Motionerna som berörde ”Bevarande av åkermark” avgjordes av lottning då fullmäktige röstade lika för de båda förslagen, det var egentligen en ordalydelse som skiljde dem åt.

Stämman beslutade också att skicka en skarp skrivelse till förbundsstyrelsen att livsmedelsstrategin är grund för ökad produktion och dess resultat ska följas upp och kommuniceras ut till medlemmarna.

Begreppet ”Miljöfarlig verksamhet” diskuterades flitigt och resultatet blev att en skrivelse skickas till riksförbundsstyrelsen i motionernas anda samt att en skrivelse tillställs Länsstyrelsen att tjänstemän inte ska föregripa beslut i miljötillståndsansökningar utan att alla sökande ska få sin sak prövad utifrån de normer som finns. 

Det blev också en skrivelse till riksförbundsstyrelsen med krav om att LRF driver full ersättning för merkostnaden vid uppgradering till rovdjursavvisande stängsel samt en årlig tillsynspeng per löpmeter stängsel. Motionen från Gullspångs kommungrupp som berörde ”Nej till rovdjur” gick också den vidare till riksförbundsstämman. En skrivelse ska också skickas till förbundsstyrelsen som berör vikten av att LRF verkar för att rovdjurspolitiken följer riksdagsbeslutet som berör vargar. Ytterligare en skrivelse på temat varg ska tillställas förbundsstyrelsen där LRF Västra Götaland ber LRF att utreda den totala kostnaden för vargarna i Sverige och räkna om denna kostnad på ett pedagogiskt sätt, så att allmänheten får reda på hur stor del av deras skattepengar som går till vargen.

Motionen från Tranemo som berörde nya sätt att kontrollera vildsvin genom medlet Hoggone som med framgång använts i Australien som ett sätt att utrota vildsvin gick vidare som motion till riksförbundsstämman.

Det blev också en skrivelse till riksförbundsstyrelsen om behovet av effektiva skrämselmetoder mot fåglar samt motion till riksförbundsstämman om kartläggning av vilda fåglars medverkan i smittspridning.

Även ”Säkerställande av finansiering inom jord- och skogsbruket” blev en het debatt och resultatet av debatten blev att motionen från Bollebygds kommungrupp tillställs riksförbundsstämman. I tillägg fick regionstyrelsen i uppdrag att skapa sig en bild hur det ser ut med ekonomin på djurgårdarna, vad det gäller ägarbyte, utökning, kostnadstäckning, betala foderräkningar mm.

Utsädesdeklaration var ett annat ämne där både motionären och styrelsen såg en förenklingsmöjlighet så att lantbrukarna inte behöver sitta med deklarationen mitt under höstbruket, Skrivelse ska därför skickas till SVUF. 

Det blev också en motion till riksförbundsstämman för att med kraft verka för ett ökat tryck i att minska den administrativa bördan i fåmansföretag.

Postservicen på landsbygden har varit uppe till diskussion och stämman beslutade att skicka en skrivelse till riksförbundsstyrelsen i frågan om god postservice på landsbygden.

En skrivelse ska också författas till riksförbundsstyrelsen om att förbereda LRF-organisationen på en tyngdpunktsförskjutning i den offentliga debatten, från argument om de gröna näringarnas klimatfördelar, till att sprida kunskap om vad som gjorts och vad som görs inom jord- och skogsbruk för att främja den biologiska mångfalden.

Sista motionen som gick vidare berörde jordbrukets positiva effekter på klimatet.

Morgan Svensson som varit revisor i LRF Västra Götaland under lång tid hade i år avböjt omval och han avtackades därför. Likaså Johan Stegard som suttit i regionstyrelsen. Ny i styrelsen blev Adam Gruvæus.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se