LRFs hållbarhetsarbete initierades av riksförbundsstämman 2019 och sen början av 2020 finns ett antal hållbarhetsmål inom social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Målen ska inte ses som åtaganden utan möjligheter att utveckla sitt företagande och öka produktionen, och för att nå dem har vi förväntningar på vad samhället kan hjälpa oss med inom området.

Vi presenterar målen ett i taget för att visa exempel på vad de kan betyda i vardagen, på gårdsnivå och för våra medlemmar. Veckans mål handlar om resurseffektivitet och lyder:

Öka precisionen i användningen av foder, växtnäring, växtskydd och andra insatsmedel för att vår produktion ska bli ännu mer miljö- och klimateffektiv

Sofia Karlsson, ledamot och ordförande i Västra Götalands regionstyrelse, har lång erfarenhet av precisionsodling och på gården i Grästorp ligger växtodlingen som en del i bolaget Bondecompagniet sen mer än tjugo år tillbaka.

”Vi är idag fem delägare i Bondecompagniet. Det har utvecklats på olika vis under tidens gång och en av våra viktigaste styrkor är att vi bedriver en mycket effektiv växtodling och har specialiserat oss inom vad vi är bäst på. Vi utnyttjar våra styrkor och reducerar risker genom samarbetet.

Idag lägger vi i genomsnitt 1,5 motortimmar per hektar. Vi använder N-sensor överallt och all körning sker med hjälp av GPS. I samband med sådd använder vi också styrfiler för utsäde, kväve, fosfor och kalium kopplat till jordartskartor och vi har fasta körspår på alla skiften.

Vi plöjer inget (utom mark som ska täckdikas) och tack vare bättre kontroll på skördenivån kan vi använda insatsmedel effektivare. Marken är bevuxen under så stor del av året som möjligt och i samband med skörd skördekarteras fälten. Denna data används för uppföljning och kommande åtgärder.

Ett resultat av vårt brukningssätt är att vi idag har 5% lägre gödselåtgång, vi har ökat mullhalten och minskat dieselanvändningen radikalt. Vi använder ytterst lite insektsmedel och ambitionen är att minska användningen även av svampmedel eftersom odlingssystemet gynnar naturliga fiender.

En annan viktig aspekt av samarbetet är att vi får ett otroligt starkt utvecklingsfokus i Bondecompagniet och därmed i våra respektive företag. Att pusha varandra med nya idéer och möjligheter kan vara utmanande i vardagen men det är det som tar oss framåt och gör företagandet så mycket roligare. Det gör oss också till en mycket starkare part när det kommer till förhandling med både kunder och leverantörer.”

Du kan läsa mer om LRFs hållbarhetsarbete här >> 

Jenny Nilsson
Regionalt ansvarig inom LRF Västra Sverige för LRFs hållbarhetsarbete , jenny.nilsson@lrf.se