LRFs hållbarhetsarbete initierades av riksförbundsstämman 2019 och sen början av 2020 finns ett antal hållbarhetsmål inom social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Målen ska inte ses som åtaganden utan möjligheter att utveckla sitt företagande och öka produktionen, och för att nå dem har vi förväntningar på vad samhället kan hjälpa oss med inom området.

Vi presenterar målen ett i taget för att visa exempel på vad de kan betyda i vardagen, på gårdsnivå och för våra medlemmar.

Öka inbindningen av koldioxid i träd och grödor ovan och i mark samt i varor och produkten

Mathilda Clausén Wingårdh, ledamot i Hallands regionstyrelse, är skogsägare utanför Laholm. Hon bedriver ett i allra högsta grad produktivt skogsbruk där huvudinriktningen är att försörja marknaden med det den efterfrågar utan att tumma på hållbarhetsaspekter som till exempel biologisk mångfald. För Mathilda är det viktigt att ”se varje träd” och verkligen tänka till kring hur varje yta ska användas för att nyttja den bäst både ur avkastningsperspektiv och utifrån aspekter som närmiljö och estetik.

”Vi arbetar mycket med optimering av produktionen för att maximera nyttan av insatserna. Vi underhåller till exempel våra skogsdiken med en grävmaskin som är specialanpassad för uppgiften för att säkerställa att det blir rätt gjort. Träden får möjlighet att utveckla rotsystemen, blir mindre vindkänsliga, växer bättre, blir mer motståndskraftiga och det blir mindre körskador vid avverkning. Vi underhåller också våra skogsbilvägar för att timmerbilar ska kunna hämta virket närmare skogen och därmed minska körningen i terrängen. Vi försöker förädla träden som vi plockar ut ur skogen så mycket som möjligt. Det är positivt både för miljön och ekonomin.

Denna vinter har varit extra gynnsam för skogsarbete. Tjälen gjorde skogsmarken och skogsbilvägarna hållbara. 1962 planterade min morfar en outnyttjad betesvall med gran. Jag hade önskat att han fått se travarna med timmerstockar, pallvirke, klentimmer och massaved som vi nu kunde skörda. Nu har vi planteringen framför oss. Det är otroligt viktig att snabbt få igång en vital skog anpassad efter växtplatsen och klimatförändringarna och som kan binda in ny koldioxid under många årtionden framöver. Jag vill att kommande generationer ska vara stolta över den skog som vi förvaltat och lämnar efter oss!

För att gynna viltet och styra bort dem från produktionsskogen sår vi in vit- och rödklöver utmed skogsbilvägarna. Vi röjer och gallrar fram aspar, ekar, rönnar, enar, sälgar för den biologiska mångfalden. Vi röjer också bort självsådda granar i gammal tall- och blandskog för att släppa ner ljuset och gynna bärriset som är viktig föda för bl a klövvilt.

Vi anser att biologisk mångfald och skogsproduktion är lika viktiga och går att förena. Lyckas vi anpassade viltstammarna så de inte äter rent på RASE så har vi alla möjligheter att lyckas!”

Du kan läsa mer om LRFs hållbarhetsarbete här >>

Jenny Nilsson
Regionalt ansvarig för hållbarhetsarbetet inom LRF Västra Sverige, jenny.nilsson@lrf.se