Vi presenterar målen * i ett i taget för att visa exempel på vad de kan betyda i vardagen, på gårdsnivå och för våra medlemmar.

Sofia Kämpe är ledamot i Västra Götalands regionstyrelse och även hållbarhetsambassadör för Västra Götaland. Hon driver tillsammans med sin man mjölkproduktion i Karlsborg. För fem år sen investerade de i en robotlagård som gynnade arbetsmiljö, djurvälfärd och minskade energiåtgången per kg mjölk och nu projekteras för ett ungdjursstall som förväntas bidra positivt till verksamheten på flera sätt.

”Investeringen leder till att vi kan minska antalet mantimmar samtidigt som djurantalet ökar. Detta genom att många arbeten förenklas samtidigt som djurvälfärd ökar och arbetsmiljön förbättras. Vi kommer använda oss av ny teknik så som gödseldammsugare, mixning av foder med hjälp av eldriven mixervagn samt övergå till omgångsuppfödning som är nytt för företaget.

Jämfört med nuvarande drift blir klimatpåverkan lägre per kilo produkt. Till exempel genom att gå från mekanisk ventilation till naturlig, genom en effektivare utgödsling samt energisnål belysning och lägre energiförbrukning för utfodring. Investeringen ger också förbättrade förutsättningar för att på längre sikt kunna starta biogasproduktion, och stallet kommer att placeras och förberedas för att effektivt kunna producera solel. Dessutom minskar investeringen användningen av ensilageplast.

I och med investeringen ökar vi arealen med betesmarker med särskilda värden genom nya arrenden och beteskontrakt. Investeringen ökar antalet ungdjur eftersom vi dels kommer att behålla all rekrytering, dels föda upp mjölk/köttraskorsningskvigor till slakt. De som föds upp till slakt är företrädesvis köttraskorsningar som också betar mer effektivt än mjölkrasdjuren.

En sidoeffekt av investeringen är möjligheten att ställa om till ekologisk produktion. Idag föds ungdjur upp på helspalt och sinkor står uppbundna utan möjlighet till rastning vilket omöjliggör omställning. En förutsättning är naturligtvis att behovet finns på marknaden och att merbetalningen är betydande, men om så är fallet kan vi göra omställningen till eko på ett enkelt och rationellt sätt.”

* LRFs hållbarhetsarbete initierades av riksförbundsstämman 2019 och sen början av 2020 finns ett antal hållbarhetsmål inom social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Målen ska inte ses som åtaganden utan möjligheter att utveckla sitt företagande och öka produktionen, och för att nå dem har vi förväntningar på vad samhället kan hjälpa oss med inom området.

Du kan läsa mer om LRFs hållbarhetsarbete här >> 

Vill du kontakta Sofia i hennes roll som hållbarhetsambassadör nås hon på sofia.kampe@lrf.se.

Jenny Nilsson
Regionalt ansvarig för hållbarhetsarbetet inom LRF Västra Sverige, jenny.nilsson@lrf.se