Det vanligaste skälet som anges är att Vattenmyndigheterna inte har nyttjat de undantagsmöjligheter som vattenförvaltningsförordningen medger fullt ut och att konsekvensanalysen är allt för bristfällig. Även den myndighet som vägleder Vattenmyndigheterna genom föreskrifter och vägledningar, HaV, anser att regeringen behöver pröva åtgärdsprogrammet. Även HaV kritiserar Vattenmyndigheterna för restriktiv användning av undantagsinstrumenten. Vidare så anser HaV att underlagsmaterialet till bedömningarna, samt konsekvensanalysen är bristfälliga.

Vad händer nu?

Nu skickas frågan vidare till regeringen som får ta ställning till om man ska ta upp och pröva åtgärdsprogrammet eller inte. Vid det senaste åtgärdsprogrammet, 2015 så kom regeringen med besked i november samma år att man avsåg att pröva åtgärdsprogrammet. Slutligt beslut kom i oktober 2016.

Det regeringen i första hand har att pröva är om Vattenmyndigheterna har hanterat frågan om undantag på ett korrekt sätt. HaVs kritik är dock omfattande vad gäller hur Vattenmyndigheterna tillämpar vattendirektivet i Sverige.

Christer Jansson
Verksamhetsutvecklare vattenfrågor LRF Västra Sverige, christer.jansson@lrf.se