Läget är ytterst allvarligt. Trots ett flertal tidigare uppvaktningar sker inga förändringar och inga adekvata åtgärder vidtas för att nå önskat läge. Efter snart tio år med det nya älgförvaltningssystemet är uppsatta mål inte i närheten av att nås, varken för skogstillståndet eller älgstammen, och utvecklingen mot måluppfyllelse går mycket långsamt. Vi upplever att Länsstyrelsens viltförvaltning har tappat fotfästet i tolkningen av gällande föreskrifter, vid avvägningar av olika intressen och inför beslut. Vi ser en successiv vridning och kantring bort från intentionerna med den nya älgförvaltningen och det som verkligen är tidskritiskt och samhällsviktigt. Det är markägarnas möjligheter att bedriva ett ståndortsanpassat och hållbart skogsbruk som leder till hög skogsproduktion, varierat landskap och på sikt mer viltfoder som måste värnas och styra viltförvaltningens inriktning nu, det är inte viltstammarnas numerär som behöver skyddas.

Skrivelsen i sin helhet >>

Inslag P4 Väst

Älgar äter upp skogen – Skogsägarna: Länsstyrelsen lyssnar inte >>

Intervju med bl a LRFs Palle Borgström.