LRF Vara kommungrupp bjöd på fika i Brännebergs nya maskinhall. Karin och Patrik Velander berättade om gården, hur de arbetar med nollrutor och vad som görs för att gynna de pollinerande insekterna.

Vi vandrade tillsammans ut till en blommande träda. Trädan är del i ett Odling i Balansprojekt, Samzon. På vägen stannade vi vid två gamla, hamlade almar. Där berättade Karin Persson, Länsstyrelsen, om nyttan med hamlade träd som ofta blir väldigt gamla och fyllda av biologisk mångfald.

Väl ute på trädan informerade Karin och Christina om olika utsädesblandningar och hur trädan ska skötas för att få blomning under lång tid. Exempelvis slå inte hela trädan i juli utan spara hälften till hösten. Bra att bekämpa ogräshärdar med putsning under juli månad.

Intressanta diskussioner hölls om olika sätt att gynna pollinerare, vilt och andra nyttodjur. Att hjälpa humlorna bygga bo i halmbalar. Viktigt då är att halmbalarna står nära humlornas födoplatser. Alla former av kanter, kanalkanter, fältkanter, en skalbaggeås i åkern, soltiärträd gynnar den biologiska mångfalden.

På kort tid har stödsystemen gjorts om till att gynna insådd av blommande blommor på trädor och fältkanter. Alla insatser som görs i slättlandskapet är välkommet. Det finns mycket att göra med enkla sätt för gynna den biologisk mångfalden på slätten där det bedrivs ett intensivt produktionslantbruk.

Mer informationsmaterial finns på Jordbruksverket och hos Länsstyrelsen.

Karin Velander
LRFs kommungrupp i Vara, karin@branneberg.se