- Jag vill att det här området ska vara fint och attraktivt. Nu vill staten ta det ifrån oss och det kan jag inte gå med på, säger han.

Lars Andrésen har haft dialog med Länsstyrelsen under en längre tid och nu träffades parterna för att titta på området. Från Länsstyrelsen medverkade Sven Swedberg, avdelningschef för naturvård.

I reservatsförslaget ingår dels mark som staten sedan tidigare löst in, samt ett större område som sedan tidigare är ett Natura 2000-område. Syftet med reservatet är att det ska rensas upp en vandringsstig, anläggas en parkeringsplats och därutöver överlåta området till fri utveckling.

Detta är inget som Lars och hans familj vill ha.

- För mig handlar inte detta om pengar och om att få ersättning, utan om framtiden för marken. Jag vill fortsätta sköta det på mitt sätt så att det blir en bra utveckling, inte minst för alla de som kommer hit.

Sven Swedberg tyckte det var viktigt att komma ut för att föra dialogen direkt med Lars och han menar att reservat kan ha fördelar för markägaren.

- I Natura 2000-området får inga åtgärder vidtas som skadar de skogliga naturvärdena. Redan idag kan alltså området därför inte nyttjas fritt av markägaren. Men om det blir ett reservat så får markägaren ersättning för intrånget och Länsstyrelsen kan då också använda medel för att sköta reservatet.

Han framhåller också att Länsstyrelsen gärna anlitar markägaren som entreprenör för att utföra den planerade skötseln i skogen – mot ersättning.

LRF Västra Götaland har tidigare yttrat sig om förslaget och menar att principen måste vara att reservat inte ska inrättas mot markägarens vilja.

En förändring har dock processen gett hittills. När Länsstyrelsen tittat på Natura2000-gränserna så omfattar de områden som inte har höga naturvärden. Gränserna ändras dock endast av regeringen och därför tänker man gå in med en begäran om att rita om Natura2000 området så att det blir något mindre omfattande. Det tänkta reservatets gränser ska därefter sammanfalla med denna.

Lars Andrésen ser detta som ett bra första steg, men har ytterligare förslag.

- Jag vill ju egentligen inte ha något reservat alls. Jag vill fortsätta att sköta det här som jag alltid har gjort. Men jag har lagt ett förslag till hur gränserna kan dras på ett annat sätt, som jag tycker är mer rimligt.

Andrésens förslag kommer nu diskuteras på Länsstyrelsen.

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se