Du prövar tillståndspliktiga verksamheter bland annat inom lantbruk. Hur många tillståndsärenden handlägger ni per år?

– Vi får i genomsnitt 35–40 ansökningar om nya eller ändrade miljötillstånd, varav 5–6 från lantbruksföretag, av totalt 200–300 prövningsärenden per år. Däri ingår även samråd, ändring av villkor i tillstånd, prövning i domstol med mera.

Ser ni någon skillnad på lantbruk jämfört med andra företag?

– Spännvidden är stor. Vi tillståndsprövar allt från bergtäkter och lantbruk till industrier och vindkraftparker. Vissa söker nytt tillstånd med bara några års mellanrum, medan många av våra lantbruksföretag ansöker en enda gång under sin aktiva tid. Det gör att lantbruksföretag inte alltid har den erfarenhet av tillståndsprövning som andra har.

Vad gör ni för att underlätta för de som söker?

– Tillståndsprövningen föregås av ett tidigt samråd då vi träffas på gården och diskuterar företagets planer och kommande ansökan. Vi visar vad vi bedömer viktigt att tänka på under just den här prövningen. Har man ingen tidigare erfarenhet förklarar vi processen översiktligt och visar var det finns mer information att läsa i lugn och ro.

– Jag och min kollega Robert Ernstsson försöker närvara tillsammans vid samråden. Då har vi bra beredskap när ansökan väl kommer in. Vi och Miljöprövningsdelegationen kan då påbörja prövningen utan dröjsmål.